Polityka społeczna i zdrowotna - strona 4

Podatki a wydatki rehabilitacyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Wydatki rehabilitacyjne Osoby uprawnione do odliczeń podatnik będący osobą niepełnosprawną podatnik, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne Rodzaj wydatku adaptacja i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności przystosowanie

Polityka społeczna w UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 651

POLITYKA SPOŁECZNA W UNII EUROPEJSKIEJ Unia Europejska jest związkiem państw - członków Wspólnot Europejskich zawartym na podstawie „Traktatu o Unii Europejskiej” podpisanego 7 lutego 1992 roku w Maastricht w Holandii, który po procesie ratyfikacji wszedł w życie 1 listopada 1993 r.. Unię Europejsk...

Polityka zatrudnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 658

Polityka socjalna I. Istota, rola i problemy współczesnej polityki zatrudnienia. Polityka socjalna jest wynikiem wspólnej działalności i porozumień państwa, pracodawców i pracobiorców. Jako dziedzina działalności państwa może być realizowana przez różne polityki szczegółowe, np. politykę zabezpiecz...

Prawne podstawy europejskiej polityki spo_ecznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

l. PRAWNE PODSTAWY EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ (Europejska Kata społeczna i Karta Socjalna Wspólnoty Europejskiej).• W Europie można wyróżnić dwa modele polityki społecznej: państwa minimalnego i państwa opiekuńczego. państwo opiekuń...

Problemy byłych PGRów i sposoby ich rozwiazywania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 322

Temat: „ Problemy byłych PGRów i sposoby ich rozwiązywania.” O zajęciu się przeze mnie tematem pt. „ Problemy byłych PGRów i sposoby ich rozwiązywania.” zadecydowało przekonanie, że jest to temat niezwykle ciekawy i niezmiernie ważny nie tylko dla społeczności wiejskiej, ale dla wszystkich obywatel...

Przeciwdziałanie bezrobociu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 574

PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU Znaczenie lokalnego rynku pracy. W obecnych warunkach społeczno-ekonomicznych związanych z transformacją polskiej gospodarki dostrzega się znaczącą rolę szczebla lokalnego. W szczególności dotyczy to rozwiązywania problemów bezrobocia na poziomie lokalnych rynków pracy....

Przedmiot nauki społecznej kościoła katolickiego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 623

l. POCZĄTKI I PRZEDMIOT NAUKI SPOŁECZNEJ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO: Problematyką społeczną Kościół katolicki zajmował się od wieków; Termin Katolicka Doktryna Społeczna (Nauka Społeczna Kościoła lub Katolicka Nauka Społeczna) użył po ...

Przedmiot, zakres i geneza polityki społecznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 651

PRZEDMIOT, ZAKRES I GENEZA POLITYKI SPOŁECZNEJ Polityka społeczna może być rozpatrywana jako: -działalność; gdy jest prowadzona -nauka; powstała w połowie XIX wieku, ale rozwijała się już wcześniej. POLITYKA SPOŁECZNA to celowa działalność państwa, instytucji pozapaństwowych i związków zawodowych zm...

Przekształcenia społeczne w gospodarce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

Przekształcenia społeczne w gospodarce. Transformacja ustrojowa i przekształcenia własnościowe. Wyczerpanie się możliwości ekstensywnego rozwoju scentralizowanej gospodarki socjalistycznej oznaczało niemożność zaspokojenia pr...

Przyrost naturalny na świecie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

TEMAT: Omówić elementy przyrostu naturalnego. Przedstaw kraje o najwyższych i najniższych wartościach przyrostu. Uzasadnij. Tempo wzrostu liczby ludności zależy od wielu czynników zarówno stałych jak i zmiennych . Stałym czynnikiem jest przyrost naturalny czyli różnica między liczbą urodzeń i liczb...