Prawo rzymskie - strona 4

note /search

Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (negotiorum gestio). Pretor zapowiedział w edykcie: „jeżeli ktoś będzie prowadził sprawy drugiego lub sprawy tego, który zmarł, udzielę z tego tytułu powództwa”. Węzeł obligacyjny zawiązywał się przez podjęci...

Przedmiot zobowiązania- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

Przedmiot zobowiązania. Treścią każdego zobowiązania jest spełnienie jakiegoś świadczenia w przyszłości. Rzymianie przedmiot świadczenia określali jako dare, facere i praestare. dare (dać) - oznaczało przeniesienie na wierzyciela własności rzeczy lub ustanowienie dla niego ograniczonego prawa rzec...

Przestępstwa prawa prywatnego- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

Przestępstwa prawa prywatnego. Drugim obok kontraktów źródłem powstawania zobowiązań były - wedle systematyki przyjętej przez Gaiusa w Instytucjach - delicta (odpowiednik dzisiejszych „czynów niedozwolonych”, traktowanych jako źródło odpowiedzialności cywilnej), rozumiane jako przestępstwa prawa pr...

Spółka- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791

Spółka (societas). Historycznym zaczątkiem późniejszej spółki zarobkowej była wspólnota spadkobierców - consortium. Societas - był to związek dwóch lub więcej wspólników (socii), którzy zobowiązywali się dążyć do osiągnięcia wspólnych celów przy użyciu wspólnych środków personalnych i rzeczowych. ...

Szkoda i jej naprawienie- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2884

Szkoda i sposoby jej naprawienia. Szkoda to nic innego jak naruszenie interesu wierzyciela, który wyraża się w jego prawie podmiotowym chronionym przez obowiązujący porządek prawny. Może to być uszczerbek w majątku wierzyciela, ale w równym stopniu uszczerbek w innych dobrach materialnych, jak i ni...

Użyczenie- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2940

Użyczenie (commodatum). Użyczenie to bezpłatne korzystanie z cudzej rzeczy w zakresie ustalonym przez strony, bez prawa do pobierania pożytków. Commodatum był kontraktem realnym, dwustronnie zobowiązującym niezupełnym, ocenianym wg bonae fidei. Przedmiotem użyczenia były rzeczy niezużywalne najczęś...

Umocnienie zobowiązań- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2968

Umocnienie zobowiązań. Normalną gwarancją wykonania obowiązku dłużnika była ochrona procesowa (za wyjątkiem zobowiązań naturalnych). Jednym z zabezpieczeń wierzytelności było rzeczowe prawo zastawu. Dodatkowymi zabezpieczeniami ze strony dłużnika było a) ustanowienie

Umorzenie zobowiązań wg prawa pretorskiego- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2751

Umorzenie zobowiązań wg prawa pretorskiego. Umorzenie zobowiązania wg ius honorarium polegało na tym, że dłużnik pozwany o spełnienie świadczenia bronił się „przy pomocy zarzutu” (ope exceptionis) i w ten sposób paraliżował powództwo. Pa...

Wymogi co do ceny i towaru- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2870

Wymogi co do towaru i ceny sprzedaży. Towarem mogła być rzecz dopuszczona do obrotu gospodarczego, zarówno materialna - res corporalis, jak i niematerialna - res incorporalis. Mogły to być również rzeczy cudze, a to dlatego, że sprzedawca nie miał obowiązku przeniesienia własności na rzeczy sprzeda...

Zasady dotyczące służebności- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1043

Zasady dotyczące służebności. Służebnościami rządziły pewne zasady ogólne, i tak: „służebność nie może polegać na działaniu” (servitus in faciendo consistere nequit) - obciążony właściciel był zobowiązany jedynie do powstrzymania się od działania (non facere) albo do znoszenia cudzego działania (p...