Postępowanie cywilne - strona 4

note /search

Legitymizacja procesowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1743

LEGITYMACJA PROCESOWA uprawnienie o charakterze materialnie-prawnym danego podmiotu do bycia stroną w konkretnym procesie cywilnym, konkretnym procesie cywilnym. oznacza ogólną kwalifikację prawną danego podmiotu do wystąpienia w cha...

Mediacja - omówienie zagadnień

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 777

MEDIACJA Alternative Dispute Resolution Pośredniczenie osoby trzeciej w rozwiązywaniu sporu, które ma pochodzić bezpośrednio od zainteresowanych stron Neutralny podmiot stwarzający warunki do zawarcia ugody przez osoby pozostające w sporze Wprowadzona w 2005 roku w art. 10 - w sprawach w których ...

Międzynarodowe Postępowanie Cywilne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1694

MPC Definicja: Międzynarodowe postępowanie cywilne jest krajowym postępowaniem cywilnym, ale prowadzonym w sprawach cywilnych, w kttórych znajduje się element obcy (element zagraniczny), łączący sprawę cywilną z obszarem prawnym innego państwa. Element międzynarodowy może mieć charakter: podmioto...

Nakazy zapłaty - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 784

NAKAZY ZAPŁATY Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, sąd rozstrzyga sprawę nakazem zapłaty. Do orzeczeń tych stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach. Nakaz zapłaty jest wydawany w postępowaniu nakazowym oraz w

Następstwo procesowe - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1561

NASTĘPSTWO PROCESOWE Sytuacje w których na miejsce strony lub uczestnika wchodzi inna osoba, a pierwotna strona lub uczestnik występuje z postępowania Następstwo procesowe może być wynikiem następstwa prawnego, rezultatem zmian zaszłych w osobach podmiotów stosunku prawnego, oraz wypadków w któryc...

Oddalenie pozwu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1274

ODDALENIE POZWU Sąd oddala pozew, jeśli rozpozna sprawę merytorycznie i powództwo okazało się bezzasadne. Powód lub pozwany (lub obie strony) nie mają legitymacji do wystąpienia w tym konkretnym procesie w charakterze strony procesowej. Jeżeli roszczenie jest „sprekludowane” - jeśli strona przeciw...

Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 679

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA KOMORNIKA Rygorystyczne zasady, art. 23 o komornikach sądowych i egzekucji (szczególny wobec art. 417, odpowiedzialność za szkody przy wykonywaniu władzy publicznej) Art. 23.  1. Komornik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności. 2. Zas...

Odrzucenie pozwu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

ODRZUCENIE POZWU W przypadku stwierdzenia niedopuszczalności drogi sądowej, braku jurysdykcji krajowej, istnienia immunitetu sądowego, zawisłości sporu lub powagi rzeczy osądzonej sąd odrzuca pozew W pierwszej fazie może nastąpić na

Organizacja sądów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 924

ORGANIZACJA SĄDÓW Art. 175 Konstytucji RP, wymiar sprawiedliwości w RP sprawują: SN, sądy powszechne, sądy administracyjne, sądy wojskowe. Art. 2 § 1 kpc do rozpoznawania spraw cywilnych powołane są sądy powszechne, o ile sprawy te nie należą do właściwości sądów szczególnych, oraz SN. Obok sądów p...

Orzeczenia sądowe - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 812

ORZECZENIA SĄDOWE Wśród czynności procesowych podejmowanych przez sąd mamy czynności decyzyjne, które dzielą się na: zarządzenia (np. art. 206 - zarządzenie doręczenia pozwu) orzeczenia (wyroki, nakazy zapłaty, postanowienia). - mogą być: ...