Orzeczenia sądowe - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Orzeczenia sądowe - omówienie - strona 1 Orzeczenia sądowe - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

ORZECZENIA SĄDOWE Wśród czynności procesowych podejmowanych przez sąd mamy czynności decyzyjne, które dzielą się na:
zarządzenia (np. art. 206 - zarządzenie doręczenia pozwu)
orzeczenia (wyroki, nakazy zapłaty, postanowienia). - mogą być:
deklaratoryjne - stwierdzają istnienie określonego stosunku prawnego;
konstytutywne - tworzą lub znoszą określony stosunek prawny lub prawo.
W procesie cywilnym:
Orzeczenia sądowe, zależnie od merytorycznego czy też niemerytorycznego charakteru dzielą się na: wyroki (względnie nakazy zapłaty w postępowaniu nakazowym i upominawczym);
postanowienia - niemerytoryczne.
W postępowaniu nieprocesowym:
UWAGA! Orzeczenia zapadają tylko w formie postanowień: merytoryczne - sąd orzeka co do przedmiotu postępowania np. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku; te postanowienia nieprawomocne zaskarżamy w trybie apelacji.
Inne postanowienia - niemerytoryczne:
kończące postępowanie w sprawie;
nie kończące postępowania w sprawie.
W postępowaniu zabezpieczającym:
Zarządzenia tymczasowe (w istocie są to postanowienia).
W postępowaniu egzekucyjnym:
postanowienia;
zarządzenia. Zasady orzekania (zwłaszcza co do wyroku zwykłego): zasady dotyczące przedmiotu orzekania;
art. 321 § Kpc: Sąd nie może wyrokować co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem, ani zasądzać ponad żądanie. Sąd związany jest żądaniem pozwu i podstawą faktyczną powództwa. Możliwe są odstępstwa od tej zasady np. zasądzenie wyższych alimentów, jeżeli sąd stwierdzi, że możliwości zarobkowe pozwanego są wyższe niż żądanie pozwu.
Art. 319 Kpc: Jeżeli pozwany ponosi odpowiedzialność z określonych przedmiotów majątkowych albo do wysokości ich wartości, sąd może nie wymieniając tych przedmiotów ani ich wartości, uwzględnić powództwo zastrzegając pozwanemu prawo do powołania się w toku postępowania egzekucyjnego na ograniczenie odpowiedzialności. Art. 320 Kpc: W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie, a w sprawach o wydanie nieruchomości lub o opróżnienie pomieszczenia - wyznaczyć odpowiedni termin do spełnienia tego świadczenia. zasady dotyczące czasu orzekania;
art. 316 Kpc: § 1. Po zamknięciu rozprawy sąd wydaje wyrok, biorąc za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy; w szczególności zasądzeniu roszczenia nie stoi na przeszkodzie okoliczność, że stało się ono wymagalne w toku sprawy. § 2. Rozprawa powinna być otwarta na nowo, jeżeli istotne okoliczności ujawniły się dopiero po jej zamknięciu

(…)

…, który powinien odtwarzać rzeczywisty stan rzeczy, a to zgodnie z zasadą prawdy materialnej. Na podstawę prawną wyroku składają się natomiast przepisy prawa i zasady ich wykładni. Treść poszczególnych norm prawnych uzupełniają w razie potrzeby zasady współżycia społecznego (art. 5 k.c.). Istotne znaczenie dla wykładni prawa ma judykatura SN. Sąd wydaje wyrok, biorąc za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz