Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu www.notatek.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument reguluje warunki korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego www.notatek.pl oraz prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego www.notatek.pl. Każdy Użytkownik z chwilą Rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy dokument jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „UŚUDE”).
 3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi polegające na udostępnianiu Użytkownikom zasobów teleinformatycznych w celu przechowywania przez nich danych (usługa hostingu w rozumieniu art. 14 UŚUDE).
 4. Realizacja wszelkich odpłatnych i nieodpłatnych Usług dostępnych na stałe lub okresowo w Serwisie odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Określenia użyte w Regulaminie posiadają następujące znaczenie:
  1. Administrator, Usługodawca lub Everuptive – oznacza spółkę Everuptive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grzegórzeckiej 8/5, 31-530 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000398401, , NIP: 6762449233, REGON: 12241994800000, Tel.: +48 536 581 122, e-mail: kontakt@notatek.pl. Adresy i numer telefonu podane w niniejszej definicji są jednocześnie danymi do kontaktu z Usługodawcą;
  2. Akcja Promocyjna – oznacza organizowaną cyklicznie promocję skierowaną do zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, o której Usługodawca będzie każdorazowo informować na stronach Serwisu;
  3. Konto (Konto Użytkownika) – oznacza indywidualne, elektroniczne konto w ramach Serwisu, przypisane konkretnemu Użytkownikowi po dokonaniu Rejestracji w celu korzystania z Usług w ramach Serwisu;
  4. Regulamin – oznacza niniejszy dokument regulujący zasady i warunki korzystania z Serwisu;
  5. Rejestracja – oznacza jednorazową czynność, polegającą na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonaną z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu;
  6. Serwis (Sieć Użytkowników Serwisu) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.notatek.pl, który stanowi sieć Użytkowników (USENET);
  7. Treści – oznaczają wszelkiego rodzaju dane tekstowe, dane graficzne, pliki audialne (np. nagrania), pliki audiowizualne (np. wideoklipy, filmy, obiekty multimedialne, kursy wideo), informacje niechronione prawem autorskim, a także komentarze zamieszczone przez Użytkownika w Sieci Użytkowników Serwisu; wszelkie dodatkowe załączniki, pliki lub materiały dołączane do Treści stanowią ich integralną część;
  8. Usługa – oznacza usługi świadczone przez Everuptive za pośrednictwem Serwisu zarówno o charakterze nieodpłatnym, jak i odpłatnym;
  9. Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną posiadającą Konto w Serwisie.

II. Wymagania techniczne i Rejestracja

 1. W celu uzyskania statusu Użytkownika i korzystania z funkcjonalności Serwisu niezbędny jest: (i) komputer; (ii) dowolna przeglądarka Internetowa; (iii) dostęp do sieci Internet; oraz (iv) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) lub konta na portalu Facebook.com. Koszty dostępu do Internetu ponosi Użytkownik, także w przypadku korzystania z Internetu za pomocą telefonu komórkowego. Użytkownicy korzystający z Usług za pomocą telefonu komórkowego powinni zapoznać się ze stawkami transferu (połączeń z Internetem) stosowanymi przez operatorów telekomunikacyjnych.
 2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies; lub
  2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,
  3. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 3. Usługodawca wykorzystuje pliki cookie wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika, a w szczególności w celu:
  1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu do Serwisu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać hasła;
  2. dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników; oraz
  3. tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu.
 4. Szczegółowe informacje o wykorzystywaniu plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.
 5. Korzystanie z Serwisu, za wyjątkiem przeglądania umieszczonych w nim Treści i reklam, jest możliwe po dokonaniu Rejestracji. Procedura Rejestracji i aktywacji Konta przebiega etapowo z wykorzystaniem Serwisu i prywatnej skrzynki e-mail bądź konta na portalu Facebook.com Użytkownika.
 6. Aby założyć Konto w Serwisie i korzystać z Usług, Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat lub posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego oraz mieć zdolność do zawarcia skutecznej Umowy
 7. W celu dokonania poprawnej Rejestracji niezbędne są działania Użytkownika polegające na wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego udostępnianego na jednej ze stron Serwisu, po wypełnieniu odpowiednich jego rubryk. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego następuje założenia Konta w Serwisie. Następnie Użytkownik otrzymuje na swój adres e-mail wiadomość od Everuptive z linkiem w celu dokończenia procesu Rejestracji. Prawidłowe kliknięcie na link powoduje automatyczne potwierdzenie Rejestracji oraz zalogowanie w Serwisie, co powoduje zakończenie procesu Rejestracji.
 8. W trakcie procedury Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych niezgodnych z prawdą. W przypadku ustalenia, że podane przez Użytkownika dane są niezgodne z prawdą, Usługodawca ma prawo do zablokowania Konta oraz jego wyrejestrowania z Serwisu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przez Administratora drogą mailową. Użytkownik nie ma prawa udostępniać swojego Konta osobom trzecim lub korzystania z innych Kont Użytkowników. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z podania danych niezgodnych z prawdą. Podane przez Użytkownika dane powinny być zgodne z prawdą przez cały okres korzystania z Serwisu. Użytkownik może w każdym czasie modyfikować swoje dane w Serwisie.
 9. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
 10. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto w Serwisie.

III. Korzystanie z Serwisu

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu UŚUDE w postaci udostępniania narzędzi teleinformatycznych (zasoby Serwisu, Konto) w celu przechowywania Treści, której integralną częścią jest niniejszy Regulamin, zostaje zawarta z momentem skutecznego zakończenia procesu Rejestracji w Serwisie przez Użytkownika („Umowa”). Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony.
 2. Korzystanie z niektórych Usług świadczonych w ramach Serwisu może być odpłatne. Informacje w zakresie odpłatności za korzystanie z ww. usług zamieszczone zostaną w taki sposób, aby Użytkownik mógł się z nimi zapoznać przed ewentualnym skorzystaniem z odpłatnych usług wraz z wyraźną informacją o obowiązku zapłaty. Umowa o świadczenie takich usług zostaje zawarta w momencie wskazanym przez Usługodawcę podczas zamawiania danej Usługi.
 3. Użytkownicy mogą zamieszczać w Serwisie Treści, z których korzystanie przez innych Użytkowników jest odpłatne. Zasady ponoszenia odpłatności za takie Treści będą każdorazowo określone w Serwisie oraz w opisie Treści.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Everuptive i Użytkownika.
 5. Każdy zarejestrowany Użytkownik ma prawo do:
  1. aktualizowania danych zawartych w Koncie;
  2. usunięcia swojego Konta, danych osobowych oraz plików, które opublikował;
  3. przeglądania profili innych Użytkowników i komunikowania się z nimi za pomocą wewnętrznych wiadomości;
  4. przeszukiwania Sieci Użytkowników Serwisu;
  5. wypowiadania się w dyskusjach przy przedmiocie lub wykładowcy;
  6. bezpłatnego lub odpłatnego pobierania Treści udostępnionych przez Użytkowników,
  7. oceniania Treści, które pobrał.
 6. Usługodawca może, według własnego uznania i na zasadach przez siebie określonych, organizować Akcje Promocyjne, w których mogą brać udział Użytkownicy. Everuptive będzie informować na stronach Serwisu o Akcjach Promocyjnych, zasadach ich organizacji, uczestnictwa oraz przeprowadzania danej Akcji Promocyjnej.

IV. Odstąpienie od Umowy

 1. Everuptive przekazuje Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia Umowy oraz wyrażenie zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy na trwałym nośniku poprzez e-mail podany przez Użytkownika przy założeniu Konta.
 2. Użytkownik będący konsumentem, który zawarł Umowę może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na następujący adres: Everuptive sp. z o.o., ul. Grzegórzecka 8/5, 31-530 Kraków lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@notatek.pl. Załącznik do Regulaminu zawiera wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 3. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia Umowę uważa się za niezawartą. Zwrot wzajemnych świadczeń, o ile zostały poniesione, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni: (i) w przypadku Usługodawcy, od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy; a (ii) w przypadku Użytkownika, od dnia jego odstąpienia od Umowy.
 4. Prawo odstąpienia nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym w przypadku gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 5. Niezależnie od ust. 1-4 powyżej, Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość z innym Użytkownikiem, niebędącym przedsiębiorcą, w zakresie odpłatnych Usług korzystania z dostarczonych przez takiego Użytkownika Treści.

V. Płatności

 1. Korzystanie z niektórych Usług w Serwisie może być odpłatne. Użytkownik przed skorzystaniem z odpłatnych Usług zostanie poinformowany o tym, że skorzystanie z nich pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 2. W razie zamieszczenia przez danego Użytkownika Treści, do których dostęp jest odpłatny dla innych Użytkowników, Usługodawca pobiera opłaty w imieniu i na rzecz takich Użytkowników, a następnie będzie dokonywać rozliczeń z Użytkownikami, którzy zamieszczają odpłatne Treści w Serwisie.
 3. Użytkownik ma możliwość zapłaty za płatne Usługi, m.in. przelewem bankowym lub poprzez płatność elektroniczną realizowaną w serwisie rozliczeniowym lub za pośrednictwem płatności SMS. Możliwość korzystania z danego sposobu płatności może być uzależniona od Usług lub od charakteru udostępnionych przez Użytkowników Treści. Zasady dokonywania płatności online lub SMS zostały uregulowane w treści regulaminów podmiotów, za pośrednictwem których dane płatności są realizowane przez Użytkowników. Everuptive nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za pobrane płatności. Wszelkie reklamacje związane z płatnościami należy kierować bezpośrednio do podmiotów, za pośrednictwem których dane płatności są realizowane przez Użytkowników.

VI. Zobowiązania Użytkowników

 1. Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. nie podejmowania prób złamania zabezpieczeń usług Serwisu;
  2. nie modyfikowania i nieingerowania w jakimkolwiek stopniu w kod źródłowy oprogramowania Serwisu;
  3. nieingerowania w bazy danych dostępnych poprzez Serwis Usługodawcy;
  4. nie modyfikowania w jakimkolwiek celu usługi Serwisu, znaków towarowych, opisów oraz pozostałych danych i przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych na stronie internetowej Serwisu;
  5. korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Polski prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
  6. nie dostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;
  7. korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Usługodawcy z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw;
  8. korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający funkcjonowanie Serwisu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  9. nie podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu obejście zabezpieczeń, czy też zakłócających stabilność i funkcjonalność autoryzowanych serwerów i/lub oprogramowania Serwisu;
  10. korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez osobę uprawnioną;
  11. niezamieszczania Treści lub wypowiedzi mających charakter reklamy lub o charakterze komercyjnym, obraźliwych, wulgarnych, naruszających dobre obyczaje lub dobry wizerunek Usługodawcy lub Serwisu;
  12. dostarczania wyłącznie Treści, do których zamieszczenia w Serwisie Użytkownik jest uprawniony.

VII. Charakter Treści oraz procedura zgłaszania bezprawnych Treści

 1. Zamieszczając Treści w Serwisie oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania Treści. Usługodawca nie jest dostawcą Treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia Użytkownikowi odpowiednie narzędzia teleinformatyczne w celu dobrowolnego rozpowszechniania Treści. Użytkownik nie przenosi na Usługodawcę żadnych praw oraz nie udziela Usługodawcy żadnej licencji w zakresie Treści.
 2. Zamieszczanie Treści w Serwisie jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, że:
  1. jest uprawniony do korzystania w zakresie Serwisu z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej lub praw pokrewnych do, odpowiednio, utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaków towarowych) lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na Treści;
  2. jest uprawniony do oznaczania Treści tytułami oraz imionami i nazwiskami ich autorów;
  3. podane przez niego dane autorów utworów, jakie wchodzą w skład Treści są zgodne z prawdą;
  4. jest uprawniony do wykonywania autorskich praw zależnych w zakresie Treści;
  5. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach Serwisu danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których dane, wizerunek lub informacje dotyczą;
  6. Treści są wolne od błędów oraz wad;
  7. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań Treści przez Administratora w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych poprzez wizualną korektę Treści polegającą na dodaniu logo Administratora, usunięciu literówek lub błędów pisarskich w tytule danej Treści, nie ingerując w żadnym wypadku w treść rozpowszechnianych przez Użytkownika Treści;
  8. wyraża zgodę na wgląd do Treści przez innych Użytkowników;
  9. wyraża zgodę na pobranie lub wykorzystanie Treści przez osoby trzecie lub Użytkowników w zakresie ich dozwolonego użytku osobistego, w celach nie mających charakteru komercyjnego;
  10. w razie zamieszczenia Treści, których elementem jest wizerunek Użytkownika (np. kurs wideo, zdjęcie), Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne zamieszczenie jego wizerunku w Serwisie oraz w materiałach reklamowych i promocyjnych zamieszczanych w innych serwisach internetowych w celu promowania Treści;
  11. wyraża zgodę, aby Administrator nieodpłatnie utrzymywał Treści zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie;
  12. w razie zamieszczania Treści, za które dany Użytkownik pobiera opłatę od innych Użytkowników, Użytkownik udziela Usługodawcy upoważnienia do pobierania takich opłat w jego imieniu i na jego rzecz od innych Użytkowników.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter, poprawność, kompletność, dokładność oraz przydatność i zawartość merytoryczną zamieszczonych przez siebie Treści. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Treści, z zastrzeżeniem art. 14 UŚUDE. Zamieszczane Treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.
 4. W przypadku powzięcia przez osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w Serwisie Treści naruszających Regulamin, powinna ona niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Usługodawcą pod adresem e-mail: kontakt@notatek.pl.
 5. Zabronione jest zamieszczanie w ramach Serwisu bezprawnych Treści lub Treści, z którymi jest związana bezprawna działalność, a w szczególności Treści, które stanowią:
  1. utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub przedmioty praw pokrewnych, a także przedmioty praw własności przemysłowej w rozumieniu Ustawy – Prawo własności przemysłowej (np. znak towarowy) w przypadku, gdy udostępniający je za pośrednictwem Serwisu Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z nich w sposób umożliwiający zamieszczenie w Serwisie;
  2. naruszenie dóbr osobistych osób fizycznych lub osób prawnych w rozumieniu Ustawy – Kodeks cywilny (np. podanie nieprawdziwych informacji na temat osoby fizycznej lub osoby prawnej, zamieszczenie wizerunku osoby trzeciej bez jej zgody);
  3. naruszenie przepisów obowiązującego prawa, m.in. publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, popełnienia zbrodni lub występku, a także obrażanie uczuć religijnych w rozumieniu Ustawy – Kodeks karny;
  4. naruszenie jakichkolwiek innych praw osób trzecich (np. poprzez naruszenie oświadczeń złożonych w Punkcie VII.2 Regulaminu);
  5. dosłowny zapis wykładów, lektoratów, itp.;
  6. pracę dyplomową, od której obrony nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy, a uczelnia w tym okresie nie opublikowała pracy dyplomowej.
 6. O ile inaczej wyraźnie nie postanowiono, Użytkownikowi nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu zamieszczenia Treści w Serwisie.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do uniemożliwiania dostępu do tych Treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że są one bezprawne lub jest z nimi związana bezprawna działalność. Niemniej jednak należy mieć na względzie, że Usługodawca nie prowadzi uprzedniej oraz bieżącej kontroli zamieszczanych Treści.
 8. W przypadku, gdy w wyniku zamieszczenia przez Użytkownika w ramach Serwisu danej Treści dojdzie do naruszenia praw osób trzecich lub przepisów obowiązującego prawa lub wyrządzenia osobie trzeciej szkody przez Użytkownika lub Usługodawcę działającego w zaufaniu do oświadczeń Użytkownika złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Użytkownik jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Usługodawcę.

VIII. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 2. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z Serwisu sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Serwisem.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotu trzeciego, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. utratę przez Użytkownika danych lub inną szkodę Użytkownika spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy,
  2. skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
  3. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności, m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,
  4. treść wszelkich wypowiedzi Użytkownika, do zamieszczenia których doszło za pośrednictwem Serwisu.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu z powodu siły wyższej, a także działań lub zaniechań Użytkownika lub podmiotów trzecich, za których działania lub zaniechania Użytkownik ponosi odpowiedzialność.

IX. Procedura reklamacyjna i zgłaszanie naruszenia prawa

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie Usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez zakłóceń i usterek.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług (zgodnie z postanowieniami Punktu X. Regulaminu), w szczególności z uwagi na konieczność prac konserwacyjnych Serwisu, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej Serwisu, przy czym w taki sposób, aby nie naruszało to praw Użytkownika.
 3. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości, jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Użytkowników.
 4. W trakcie korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub innych przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 5. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację związaną z funkcjonowaniem Serwisu. Reklamacje powinny być kierowane na adres: kontakt@notatek.pl.
 6. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres email oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
 7. Usługodawca ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Everuptive niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.

X. Rozwiązanie Umowy

 1. Użytkownik lub Usługodawca jest uprawniony wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, bez podania przyczyn.
 2. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę, w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu oraz po uprzednim bezskutecznym wyznaczeniu Użytkownikowi dodatkowego 1- dniowego terminu na zaprzestanie naruszeń.
 3. Usługodawca, chcąc wypowiedzieć Umowę, poinformuje Użytkownika o tym fakcie na jego adres e-mail podany podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta.
 4. Użytkownik wypowiada Umowę poprzez samodzielne usunięcie Konta albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy na adres e-mail: kontakt@notatek.pl, przy czym: (i) w przypadku samodzielnego usunięcia Konta przez Użytkownika, Umowa rozwiązuje się z momentem jego usunięcia, natomiast (ii) w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy, Umowa rozwiązuje się po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 2 (dwa) dni.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowane będzie postanowienie, które jest najbliższe celom nieważnego lub nieskutecznego postanowienia i całego Regulaminu oraz zarazem zgodna z przepisami obowiązującego prawa.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory winny być rozwiązywane polubownie. Jeżeli Strony nie osiągną porozumienia polubownie, właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów będzie sąd powszechny w Polsce.
 4. Everuptive ma prawo zmienić warunki Regulaminu. Zmiana obowiązuje od 8. dnia po dniu udostępnienia na stronie internetowej Usługodawcy nowego Regulaminu. Everuptive zawiadomi o wprowadzeniu zmiany, zamieszczając odpowiednią informację w Serwisie pod linkiem „Regulamin”. W przypadku rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się dotychczasowe postanowienia Regulaminu.
 5. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronach Serwisu w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

Załącznik:

 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy.