Postępowania - rodzaje i omówienie.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowania - rodzaje i omówienie. - strona 1 Postępowania - rodzaje i omówienie. - strona 2

Fragment notatki:

POSTANOWIENIA Jeżeli kodeks nie przewiduje wydania wyroku lub nakazu zapłaty, są wydaje orzeczenie w postaci postanowienia. Ponieważ sąd wyrokiem rozstrzyga sprawę co do istoty (meritum), zatem wydaje postanowienie, jeżeli rozstrzyga o kwestii nie dotyczącej istoty sprawy, a więc o kwestii o charakterze proceduralnym. Postanowienie jest to zatem orzeczenie rozstrzygające kwestie proceduralne - co odnosi się jednak tylko do procesu cywilnego, gdyż w postępowaniu nieprocesowym wydaje się również w formie postanowień orzeczenia merytoryczne. Postanowienia wydane w procesie można na podstawie ich skutków dla postępowania podzielić na 2 rodzaje: postanowienia kończące postępowanie w sprawie - wydawane wówczas, gdy sąd orzeka o całości postępowania, a nie zachodzą warunki do wydania wyroku, czyli merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy; zalicza się tu: (1) postanowienia zamykające drogę do wydania wyroku: postanowienie o odrzuceniu pozwu oraz postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie; (2) postanowienia dotyczące całości sprawy, a będące ostatnimi orzeczeniami wydanymi w postępowaniu: postanowienie o odrzuceniu apelacji, o oddaleniu albo odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji. postanowienia nie kończące postępowania w sprawie - wszystkie pozostałe postanowienia są postanowieniami nie kończącymi postępowania w sprawie, do których należą postanowienia wymienione w art. 394 § 1 pkt 1 - 11, a ponadto takie postanowienia jak np. postanowienia dowodowe, postanowienie o odroczeniu rozprawy i inne. Art. 394. § 1. Zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie, a ponadto na postanowienia sądu pierwszej instancji i zarządzenia przewodniczącego, których przedmiotem jest: zwrot pozwu, z wyjątkiem zwrotu pozwu dokonanego na podstawie art. 1301, odmowa odrzucenia pozwu, przekazanie sprawy sądowi równorzędnemu lub niższemu albo podjęcie postępowania w innym trybie; odmowa zwolnienia od kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia oraz odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie; oddalenie opozycji przeciwko wstąpieniu interwenienta ubocznego oraz niedopuszczenie interwenienta do udziału w sprawie wskutek uwzględnienia opozycji; rygor natychmiastowej wykonalności; 4 1 ) wstrzymanie wykonania prawomocnego orzeczenia do czasu rozstrzygnięcia skargi o wznowienie postępowania; skazanie świadka, biegłego, strony i osoby trzeciej na grzywnę, zarządzenie przymusowego sprowadzenia i aresztowania świadka oraz odmowa zwolnienia świadka i biegłego od grzywny i świadka od przymusowego sprowadzenia; zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania; odmowa uzasadnienia orzeczenia oraz jego doręczenia;

(…)

… egzekucyjnym występują postanowienia deklaratywne (np. nadające klauzulę wykonalności) lub konstytutywne (np. przysądzenie własności art. 999 §1).
Stosownie do art. 362 przepisy kodeksu regulujące postanowienia sądu stosuje się odpowiednio do zarządzeń przewodniczącego; podobnie art. 398 stanowi, że przepisy kodeksu regulujące instytucję zażalenia stosuje się odpowiednio do zażaleń na zarządzenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz