Postępowanie wywołane wniesieniem apelacji.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie wywołane wniesieniem apelacji. - strona 1 Postępowanie wywołane wniesieniem apelacji. - strona 2 Postępowanie wywołane wniesieniem apelacji. - strona 3

Fragment notatki:

2.4. POSTĘPOWANIE WYWOŁANIE WNIESIENIEM APELACJI -po ogłoszeniu sentencji przewodniczący lub sędzia sprawozdawca sądu I instancji podaje ustnie zasadnicze powody rozstrzygnięcia, a ponadto udziela wskazówek co do sposobu i terminów wniesienia środka zaskarżenia -dotyczy to jedynie stron obecnych przy ogłoszeniu wyroku, które w postępowaniu działały bez adwokata/radcy prawnego/rzecznika patentowego
-stronie, działającej bez adwokata/radcy prawnego/rzecznika patentowego, która na skutek pozbawienia wolności była nieobecna przy ogłoszeniu wyroku, sąd z urzędu w ciągu tygodnia od dnia ogłoszenia wyroku doręcza odpis sentencji wyroku z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia -od ogłoszenia sentencji wyroku (od dnia doręczenia sentencji) biegnie tygodniowy termin na złożenie żądania sporządzenia uzasadnienia wyroku -żądanie spóźnione sąd odrzuci postanowieniem na posiedzeniu niejawnym -postanowienie to podlega zaskarżeniu w drodze zażalenia -wyjątkowo sąd sporządza uzasadnienie z urzędu , bez wniosku strony
-następuje to w dwóch przypadkach:
gdy wyrok został zaskarżony w ustawowym terminie gdy wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
-wyrok z uzasadnieniem doręcza się tylko stronie, która zażądała uzasadnienia -w przypadku, gdy uzasadnienie sporządzane jest z urzędu - uzasadnienia nie doręcza się żadnej ze stron -apelację wnosi się w terminie 2 tygodni od odręczenia stronie skarżącej wyroku wraz z uzasadnieniem
-jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia, wówczas termin wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia -gdy prokurator , który nie bierze udziału w sprawie, złoży wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem, to termin do zaskarżenia liczy się od dnia doręczenia mu orzeczenia wraz z uzasadnieniem -termin do wniesienia apelacji biegnie odmiennie w postępowaniu uproszczonym dla stron, która zrzekła się doręczenia uzasadnienia wyroku
-w takim wypadku termin ten liczony jest od dnia ogłoszenia wyroku -w postępowaniu uproszczonym istnieje również możliwość zrzeczenia się prawa do apelacji, wówczas wyrok natychmiast staje się prawomocny -termin do zaskarżenia wyroku jest terminem ustawowym -nie podlega on skróceniu ani przedłużeniu
-może on być przywrócony na zasadach ogólnych
-apelację wnosi się do sądu I instancji , który wydał zaskarżony wyrok
-przed przekazaniem sprawy sądowi apelacyjnemu sąd I instancji przeprowadza postępowanie międzyinstancyjne (postępowanie wstępne) -przedmiotem postępowania jest ocena dopuszczalności apelacji:


(…)


prokurator
notariusz profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych
stroną
organem strony
przedstawicielem ustawowym strony
jest
adwokat radca prawny radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa art. 39816 Jeżeli podstawa naruszenia prawa materialnego jest oczywiście uzasadniona, a skargi kasacyjnej nie oparto także na podstawie naruszenia przepisów postępowania lub podstawa ta okazała się nieuzasadniona…
…, gdy apelację wniosła strona przeciwna -jeżeli apelacja jest bezzasadna, sąd II instancji oddala apelację
-rozstrzygnięcie to zapada w formie wyroku lub postanowienia w postępowaniu nieprocesowym
-bezzasadność apelacji zachodzi w szczególności, gdy:
nie istnieją wadliwości powołane przez skarżącego dla uzasadnienia zarzutów wadliwości wprawdzie istnieją, ale nie mają wpływu na treść orzeczenia
skarżący…
… merytorycznie o żądaniach stron albo zaniechał zbadania materialnej podstawy żądania pozwu lub merytorycznych zarzutów podniesionych przez pozwanego gdy wydanie wyroku wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości -orzeczenie o uchyleniu wyroku i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania zapada w formie wyroku lub postanowienia (w postępowaniu nieprocesowym) -postanowieniem natomiast sąd II…
…, koszty przyznane w nakazie zapłaty oraz wynagrodzenie biegłego i niezależności świadka
oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego
zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem
odrzucenie zażalenia
odrzucenie skargi na referendarza sądowego -w postępowaniu nieprocesowym zażalenie przysługuje na postanowienia sądu I Instancji inne niż orzekające co do istoty sprawy
-zażalenie w postępowaniu nieprocesowym…
… postanowienia sądu okręgowego w postępowaniu w przedmiocie ustalenia, że orzeczenie sądu państwa obcego podlega/nie podlega uznaniu oraz w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności orzeczeniu państwa obcego -zażalenie jest również środkiem przewidzianym w ustawie - Prawo o notariacie (1991r.)
-zażalenie przysługuje na odmowę dokonania czynności notarialnej
-zażalenie wnosi się w terminie 1 tygodnia do sądu…
… zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz szczególnym wymogom przewidzianym dla tego środka -w przypadku zażalenia następuje ograniczenie wymogu oznaczenia zakresu zaskarżenia do wskazania zaskarżonego postanowienia
-obowiązek oznaczenia zakresu zaskarżenia nie został nałożony również przy okazji formułowania wniosku zażalenia -zażalenie powinno zawierać wskazanie zaskarżonego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz