Mediacja - omówienie zagadnień

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mediacja  - omówienie zagadnień - strona 1 Mediacja  - omówienie zagadnień - strona 2

Fragment notatki:

MEDIACJA Alternative Dispute Resolution Pośredniczenie osoby trzeciej w rozwiązywaniu sporu, które ma pochodzić bezpośrednio od zainteresowanych stron
Neutralny podmiot stwarzający warunki do zawarcia ugody przez osoby pozostające w sporze
Wprowadzona w 2005 roku w art. 10 - w sprawach w których Dopuszczalne jest zawarcie ugody przed sądem, strony mogą także zawrzeć ugodę przed mediatorem, mediacja ma charakter uniwersalny, może być w każdej sprawie cywilnej
Mediacja przed wszczęciem postępowania w sprawie- przedprocesowa może być tylko umowną, oraz w toku postępowania - na podstawie skierowania sądu lub umowy o mediację (umowa procesowa) W każdym przypadku jest dobrowolna, Mediatorem może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych, ale nie może nim być sędzia Organizacje społeczne i zawodowe sporządzają listy mediatorów oraz tworzą ośrodki mediacyjne, wpis wymaga pisemnej zgody mediatora
Stały mediator może odmówić podjęcia mediacji tylko z ważnych powodów o których jest obowiązany niezwłocznie powiadomić strony i sąd jeśli skierowany został przez niego
Art. 183 mediator ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji, obciążają strony
Wszczęcie następuje z chwilą doręczenia wniosku o przeprowadzenie mediacji z dołączonym dowodem doręczenia odpisu drugiej stronie
Nie zostaje wszczęta jeśli Stały mediator w terminie tygodnia od doręczenia wniosku odmawia przeprowadzenia
Strony zawarły umowę o mediację w której wskazano jako mediatora osobę nie będącą mediatorem a osoba ta w terminie tygodnia odmówiła mediacji
Strony zawarły umowę o mediację bez wskazania osoby mediatora i strona zwróciła się do osoby mediatora o przeprowadzenie ale w ciągu tygodnia nie wyraziła zgody
Strony nie zawarły umowy o mediację a druga strona nie wyraziła zgody na mediację Wniosek zawiera oznaczenie stron, określone żądanie, okoliczności uzasadniające żądanie, podpis strony, załączniki
W toku postępowania sąd aż do zakończenia pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozprawę może skierować strony do mediacji, po tym momencie tylko na zgodny wniosek stron. W trakcie postępowania może to zrobić tylko raz. Jeśli strony przed wszczęciem postępowania zawarły umowę o mediację, sąd kieruje strony do mediacji na zarzut pozwanego zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, skierowanie ma charakter fakultatywny
Postanowienie o skierowaniu stron do mediacji może być wydane na posiedzeniu niejawnym, nie prowadzi się jeśli strona w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia lub doręczenia nie wyraziła zgody na mediację,

(…)

… że strony zgodnie wniosły o wyznaczenie dłuższego terminu, w trakcie również może być przedłużony termin
Nie jest Dopuszczalne w sprawach w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym ze względu na naturę tych postępowań ni dąży się do ich przedłużenia
Przebieg postępowania mediacyjnego
Mediator ustala termin, miejsce posiedzenia mediacyjnego
Z przebiegu sporządza się protokół, oznacza się miejsce…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz