Kwestia dobrowolności mediacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kwestia dobrowolności mediacji - strona 1 Kwestia dobrowolności mediacji - strona 2 Kwestia dobrowolności mediacji - strona 3

Fragment notatki:


Wykład nr 13 16.01.2013
Kwestia dobrowolności mediacji
jest to umowa o mediację (nawet jeśli skierowanie na mediację wydaje sąd)
jaki jest prawny charakter tej umowy?
Umowa procesowa
umowa materialnoprawna - ona ma charakter zbliżony do zobowiązania naturalnego
Czy w związku z tym, że strona zawarła umowę o mediację a potem się wycofała ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą?
Większość: nie
nie można nałożyć kar umownych - będzie to obejście prawa
Oś czasu
zaistnienie sporu
wszczęcie postępowania
Kiedy można zawrzeć umowę o mediację?
przed zaistnieniem sporu ;) (w drodze zwykłej umowy) (jak w sądzie polubownym - klauzula kompromisarska)
po zaistnieniu sporu (jak klauzula arbitrażowa)
Czas między zaistnieniem sporu a wszczęciem postępowania
umowa zwykła - umowa o przeprowadzenie mediacji
jedna ze stron wystąpi z inicjatywą przeprowadzenia tej mediacji
Art. 183 [6] . §1.Wszczęcie mediacji przez stronę następuje z chwilą doręczenia mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu drugiej stronie.
§ 2.Mimo doręczenia wniosku, o którym mowa w § 1, mediacja nie zostaje wszczęta, jeżeli:
strony nie zawarły umowy o mediację, a druga strona nie wyraziła zgody na mediację.
To jest mediacja cywilna!
mediator może działać już od zaistnienia sporu! (rzecz jasna nie musi czekać za żaden wniosek pochodzący od sądu)
Przed mediatorem może być zawarta ugoda - strony przed sąd trafią dopiero wtedy, kiedy trzeba będzie uznać tę ugodę (złożenie takiego wniosku jest obowiązkiem mediatora) → prawomocność rzeczy ugodzonej (może zostać nadana wykonalność jeśli się da wykonać ją w trybie egzekucji)
Spór trafia do sądu i mamy dwie opcje
jest umowa o mediację
nie ma umowy o mediację
Na tym etapie można wszcząć mediację
z umowy
jeśli mediacja da efekt zostanie zawarta ugoda - strony składają wniosek o umorzenie postępowania (na postanowienie o umorzeniu przysługuje zażalenie)
z urzędu
sąd wydaje postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji; postanowienie to jest niezaskarżalne zażalenie,
Zasadniczo sąd działa fakultatywnie (nie musi kierować na mediację, MOŻE)
z urzędu [tylko na pierwszym posiedzeniu!]
strona / strony złoży do sądu wniosek o skierowanie sprawy do mediacji
jedna strona składa wniosek [tylko na pierwszym posiedzeniu]
strony składają taki wniosek [zawsze! Do momentu zakończenia postępowania, nawet w drugiej instancji! Tylko na wniosek obu stron]
Art.183 [8]. §1. Sąd aż do zamknięcia pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozprawę może skierować strony do mediacji. Po zamknięciu tego posiedzenia sąd może skierować strony do mediacji tylko na zgodny wniosek stron.


(…)

…, podpis strony oraz wymienienie załączników. Jeżeli strony zawarły umowę o mediację na piśmie, do wniosku dołącza się odpis tej umowy.
to nie jest pismo procesowe! (bo to postępowanie pozasądowe)
126 i następne (określające warunki dot. pism procesowych nie mają zastosowania)
jak oznaczyć poprawnie strony? Najlepiej podać adresy, bo jak bez tego prowadzić mediację?
Oczywiście ODPIS UMOWY O MEDIACJĘ!
Wszczęcie mediacji przez sąd - sąd kieruję sprawę do mediacji wydając postanowienie (nie przysługuje na nie zażalenie, bo przecież po co)
do zamknięcia pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozprawę
tylko 1 raz w toku postępowania
nie można skierować do mediacji spraw rozpatrywanych w postępowaniu nakazowym i upominawczym (tam całe postępowanie lub jego część jest rozpoznawana na posiedzeniu niejawnym)
pierwotnie nie można było także w postępowaniu uproszczonym - zniesiono to w 2009
postanowienie o skierowanie sprawy do mediacji może być wydane na posiedzeniu niejawnym
Art. 183 [8] par. 3 zdanie drugie: Mediacji nie prowadzi się, jeżeli strona w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia lub doręczenia jej postanowienia o skierowaniu do mediacji nie wyraziła zgody na mediację.
Forma pisemna takiego braku…
… postępowania sądowego zawarły umowę o mediację, sąd kieruje strony do mediacji na zarzut pozwanego zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy.
{odpowiednik zarzutu zapisu na sąd polubowny, który strona składa w trakcie procesu przed sądem państwowym → musi on odrzucić pozew}
Strony cały czas nie są tym związane! → po prostu sąd musi obowiązkowo je tam skierować
Kto może być mediatorem?
Art.183 [2…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz