Mediacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mediacja  - strona 1

Fragment notatki:

MEDIACJA
Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. wprowadziła postępowanie mediacyjne do kpc.Zmiana weszła w życie 10.12.2005r.. Zgodnie z brzmieniem znowelizowanego art. 10 kpc in fine w sprawach , w których dopuszczalne jest zawarcie ugody strony mogą ją zawrzeć przed mediatorem. Mediacja jest regulowana w rodziale 1 działu II tytułu VI księgi pierwszej w artykułach od 1831 do 18315 kpc.
Główną zasadą postępowania mediacyjnego jest jego dobrowolność co oznacza, że mediacje prowadzi się jedynie przy zgodnej woli stron.
Postępowanie mediacyjne nie jest jawne. Mediacja może być prowadzona przed wszczęciem postępowania sądowego, a za zgodą storn także w toku sprawy. Wszczęcie mediacji następuje z chwilą doręczenia mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu drugiej stronie.
Podstawą do prowadzenia mediacji może być:
a) umowa o mediacje
b) postanowienie sądu kierującego strony do mediacji.
Ad. a)
Umowa może być zawarta w dowolny sposób, ustawodwaca nie zastrzegł tu żadnych wymogów formalnych.
Umowa o mediacje może mieć charakter wyraźny , kiedy strony zawrą ją przez złożenie zgodnych oświadczeń woli bądź też w charakter dorozumiany, kiedy jedna ze stron złoży wniosek o przeprowadzenie mediacji zaś druga strona wyrazi na to zgodę. Jeśli chodzi o umowę wyraźną to strony powinny w niej określić w szczególności : przedmiot mediacji, osobę mediatora albo sposób wyboru mediatora. Mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych. Mediatorem nie może być sędzia, chyba że znajduje się on już w stanie spoczynku.
Mediator może być powoływany ad hoc ale także może on pochodzić z listy porowadzonej przez organizacje społeczne i zawodowe( tzw. stały mediator). Organizacje te mogą także tworzyć ośrodki mediacyjne. Wpis osoby fizycznej na tą listę wymaga jej pisemnej zgody , zaś informacje o samej liście winny być przekazane prezesowi sądu okręgowego.
Mediator jest obowiązany do zachowania bezstronności przy prowadzeniu mediacj a ponadto musi zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że zostął on zwolnione z tego obowiązku przez stony.
Jeśli chodzi o uprawnienia mediatora to ma on prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków w związku z prowadzeniem mediacji (koszty ponoszą strony) , chyba że wyraził zgodę na prowadzenie mediacji bez wynagrodzenia. W przypadku umów konkludentnych o przeprowadzenie mediacji cała procedura postępowania mediacyjnego polega na złożeniu wniosku przez jedną ze stron i zgodę na mediacje drugiej. W przypadku gdy wniosek został doręczony mediatorowi przez jedną ze stron, mediacja nie zostanie wszczęta gdy druga strona nie wyrazi zgody na mediację (art. 183 ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz