Arbitraż handlowy i mediacja

note /search

Sądownictwo polubowne (arbitrażowe)

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Arbitraż handlowy i mediacja
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1582

Wykład nr 1 3.10.2012 Sąd polubowny - nowelizacja w 2005 Sądownictwo polubowne (arbitrażowe) - to taki tryb rozstrzygania spraw cywilnych, w którym organ rozstrzygający nie jest sądem państwowym, a swoją kompetencję do rozstrzygnięcia te...

Arbiter - opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Arbitraż handlowy i mediacja
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805

Wykład nr 2 10.10.2012 poczytaj sobie Kwartalnik ADR nr 4 z 2009 Arbiter na ich dobór duży wpływ ma wola stron; strony dokonują w zasadzie swobodnego wyboru co do zasady 1 instancja 1osobowy sąd, czasem 1 sędzia 2 ławników, czasem 3 sędziów zawodowych (decyduje o tym regulamin stałego sądu po...

Sąd Państwowy - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Arbitraż handlowy i mediacja
Pobrań: 14
Wyświetleń: 987

Wykład nr 3 17.10.2012 1159 par 1 sąd państwowy - sąd Najwyższy (on pojawia się wyjątkowo w zasadzie tylko przy rozpatrywaniu skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, bo przysługiwać może zarówno apelacja jak i kasacja) i sądy powszec...

Wyłanianie składu sądu polubownego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Arbitraż handlowy i mediacja
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

Wykład nr 4 24.10.2012 Wyłanianie składu sądu polubownego dowolność stron w wyłanianiu - od jednego do kilku (nie ma maksymalnej liczby, ale nie jest ich zbyt wielu - koszta, przewlekłość itd.) → najczęściej 3 skład może być parzysty i ...

Wygaśnięcie mandatu arbitra

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Arbitraż handlowy i mediacja
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

Wykład nr 5 7.11.2012 Wygaśnięcie mandatu arbitra - w to miejsce musi być powołany nowy arbiter → ów arbiter zostaje powołany zgodnie z procedurą przewidzianą do zwykłego powołania arbitra (art. 1171 kpc) W praktyce, przed nowelizacją z 2003, zdarzały się pewne „sztuczki” mające na celu przedłu...

Powództwo wzajemne - rozprawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Arbitraż handlowy i mediacja
Pobrań: 14
Wyświetleń: 973

Wykład nr 6 14.11.2012 Część V nic nie mówi o powództwie wzajemnym przez art 13 par 2 → postępowanie rozpoznawcze procesowy zwykłe jedyne kompletnie uregulowane przez kpc → stosuje się je odpowiednio do wszelkich innych postępowań opisanych w kpc art 204 → powództwo wzajemne (wklej to) stan s...

Właściwości sądu polubownego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Arbitraż handlowy i mediacja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 938

Wykład nr 7 21.11.2012 1193 Jeżeli uchybiono przepisom niniejszej części, od których strony mogą odstąpić, albo uchybiono określonym przez strony zasadom postępowania przed sądem polubownym, strona, która o powyższym uchybieniu wiedziała, nie może podnieść zarzutu takiego uchybienia przed sądem ...

Konwencja Nowojorska - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Arbitraż handlowy i mediacja
Pobrań: 14
Wyświetleń: 959

Wykład nr 8 28.11.2012 Konwencja Nowojorska Wyrok w oparciu o ugodę - nadanie formy wyroku ugodzie (1196 par 2) Formalnie normalny, zwykły wyrok, który może być normalnie wzruszany skargą, wykonanie w trybie konwencji Nowojorskiej, stwierdzona wykonalność w trybie prawa polskiego Umorzenie g...

Postępowania - opracowanie zagadnień - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Arbitraż handlowy i mediacja
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896

Wykład nr 9 5.12.2012 Mamy dwa odrębne postępowania Postępowanie ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego Postępowanie o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego podkreślana jest funkcja kontrolna postępowania w drugim z tych postępowań funkcja ta jest dominująca - ...

Srodki kontroli wyroku sądu polubownego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Arbitraż handlowy i mediacja
Pobrań: 7
Wyświetleń: 868

Wykład nr 10 12.12.2012 Dwa środki kontroli wyroku sądu polubownego skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego (normalny proces sądowy) postępowanie o uznanie (bo są pewne wyroki, które nie nadają się do wykonania w trybie egzekucji) lub stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ug...