Konwencja Nowojorska - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konwencja Nowojorska - wykład - strona 1 Konwencja Nowojorska - wykład - strona 2 Konwencja Nowojorska - wykład - strona 3

Fragment notatki:


Wykład nr 8 28.11.2012
Konwencja Nowojorska
Wyrok w oparciu o ugodę - nadanie formy wyroku ugodzie (1196 par 2)
Formalnie normalny, zwykły wyrok, który może być normalnie wzruszany skargą, wykonanie w trybie konwencji Nowojorskiej, stwierdzona wykonalność w trybie prawa polskiego
Umorzenie
gdy powód nie złożył pozwu w terminie Art. 1196. § 1. Jeżeli strony zawarły ugodę przed sądem polubownym, sąd polubowny umarza postępowanie. Osnowa ugody powinna być wciągnięta do protokołu i stwierdzona podpisami stron.
§ 2. Na wniosek stron sąd polubowny może nadać ugodzie formę wyroku. Wyrok sądu polubownego wydany na podstawie ugody stron powinien odpowiadać wymaganiom art. 1197 i zawierać stwierdzenie, że jest wyrokiem sądu polubownego. Wyrok taki ma takie same skutki jak każdy inny wyrok sądu polubownego.
Elementy wyroku
istnieje z chwilą podpisania przez arbitrów
nie jest potrzebne jego ogłoszenie dla ważności - istotne doręczenie go stronom
w sądach polubownych ad hoc zwykle się go ogłasza
stałe sądy polubowne - z reguły tylko doręcza się stronom
Wyrok istnieje, akt prywatno prawny, pochodzący od składu orzekającego
Strony mogą dobrowolnie go wykonać,
Mogą również zawrzeć porozumienie co do jego realizacji
Zdania podzielone: czy strony mogą uchylić wyrok sądu polubownego czy nie - prof. NIE Akt pochodzi od niezależnych arbitrów- wiec strony nie mogą zmienić
Drugi etap wyroku: uznanie lub stwierdzenie wykonalności przez sąd powszechny
Zażalenie- musi być prawomocny
Wtedy skutki takie jak wyrok sądu powszechnego Moc prawna z chwili podpisania! przez większość arbitrów Po co? Uniemożliwienie obstrukcji tego wyroku przez jakiegoś tam arbitra sprzyjającego stronie przegranej.- bardzo słuszne
Elementy konstytutywne wyroku
sporządzony na piśmie + podpisany przez arbitrów
motywy rozstrzygnięcia
rozstrzygnięcie sporu stron
wskazywać zapis na sąd polubowny, na podstawie którego wydano wyrok,
zawierać oznaczenie stron i arbitrów,
określać datę i miejsce jego wydania.
Gdy każdy z arbitrów podpisuje wyrok w innym państwie, a strony nie określiły miejsca wydania wyroku, miejsce to określa sąd polubowny.
Rodzaje wyroków:
W procesie cywilnym: różne ze względu na zakres rozstrzygnięcia Wyrok wstępny? Rożne poglądy Art. 318 → idea wyroku wstępnego ( Sąd, uznając roszczenie za usprawiedliwione w zasadzie, może wydać wyrok wstępny tylko co do samej zasady, co do spornej zaś wysokości żądania - zarządzić bądź dalszą rozprawę, bądź jej odroczenie.)
Dla wykładni procesowej - Czy przysługuje/nie - Powołanie biegłego: ile przysługuje? Długa, skomplikowana - Można orzekać razem - Lub co do zasady i drugim wyrokiem ile - Analogicznie kwestia wyroku sądu polubownego


(…)

… Zieliński nadzwyczajny proces zaskarżenia - bez uzasadnienia obok dwóch innych
to nie jest środek zaskarżenia, to jest powództwo o ukształtowanie prawa / stosunku prawnego o char, procesowym.
opcje: zniesienie danego stosunku prawnego w całości lub części (a nie o utworzenie - charakter materialnoprocesowy, część np. powództwo o ukształtowanie: powództwo opozycyjne, pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 840, zmiany)
jest to skrzyżowanie powództwa i środka zaskarżenia- dominujący
doniosłe znaczenie praktyczne: powództwo - w formie pozwu składamy, a wiec badanie w tryb art. 130
nieuzupełnienie w terminie - zwrot przez przewodniczącego
jako środek Zaskarżenia lub mieszankę z powództwem- to pozew powinien być odrzucony
Termin do złożenia skargi:
powództwo- termin materialno-prawny bo to roszczenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz