Właściwości sądu polubownego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Właściwości sądu polubownego - strona 1 Właściwości sądu polubownego - strona 2 Właściwości sądu polubownego - strona 3

Fragment notatki:


Wykład nr 7 21.11.2012
1193 Jeżeli uchybiono przepisom niniejszej części, od których strony mogą odstąpić, albo uchybiono określonym przez strony zasadom postępowania przed sądem polubownym, strona, która o powyższym uchybieniu wiedziała, nie może podnieść zarzutu takiego uchybienia przed sądem polubownym ani też powołać się na takie uchybienie w skardze o uchylenie wyroku sądu polubownego, jeżeli nie podniosła zarzutu niezwłocznie lub w terminie określonym przez strony bądź przepisy niniejszej części.
→ doktryna - cała część
→ mniejszość - w tym prof. → że tylko tytuł 5
Właściwości sąd polubownego
1165 - już omówiony - zarzut zapisu na sąd polubowny
możliwość orzekania o swojej właściwości przez sąd polubowny (w kpc dopiero od 2005) → Art. 1180
zasada kompens komptenens (wyrażenie z niemieckiego opisujące tę możliwość)
łącznie z rozpatrywaniem wszelkich zarzutów dotychczasowych istnienia, ważności albo skuteczności zapisu na sąd polubowny (to rozstrzygnięcie oczywiście podlega kontroli przez sąd powszechny)
1180 par 1 zdanie 2 → nieważność / wygaśnięcie umowy podstawowej, w której zamieszczono zapis na sąd polubowny samo przez się nie oznacza nieważności / wygaśnięcia zapisu (wcześniej to nie było uregulowane, ale takie miała stanowisko doktryna)
strona może zgłosić zarzut braku właściwości tego sądu wtedy, gdy
w terminie określonym przez strony
kpc - najpóźniej w odpowiedzi na pozew
Wyjątki
przed upływem terminu strona nie znała i przy dołożeniu należytej staranności nie mogła poznać podstawy takiego zarzutu
podstawa zarzutu powstała dopiero po upływie terminu złożenia takiego zarzutu
zawsze sąd polubowny może, mimo wszystko, rozpoznać zarzut niewłaściwości tego sądu podniesiony po terminie, jeżeli uzna takie opóźnienie za usprawiedliwione
zarzut przekroczenia zakresu zapisu na sąd polubowny powinien być podniesiony niezwłocznie po zgłoszeniu takiego żądania
wyznaczenie arbitra przez stronę nie pozbawia tej strony prawa do podniesienia zarzutu o niewłaściwości sądu polubownego (od 2005 w kpc)
Jeżeli sąd polubowny uwzględnia ten zarzut to w tym zakresie wydaje postanowienie (ono kończy postępowanie w sprawie)
Jeżeli sąd niejako oddala ten zarzut, uważa że jest właściwy do rozpoznania danej sprawy to ma dwie opcje
może wydać postanowienie o oddaleniu tego zarzutu → każda ze stron może w terminie dwóch tygodni od dnia doręczania jej takiego postanowienia wystąpić do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie w tej kwestii - nie wstrzymuje to postępowania przed sądem polubownym (sąd polubowny może jednak o tym zdecydować)


(…)

… członka jakiegoś organu tego sądu polubownego
Wyrok wywołuje skutki prawomocnego wyroku sądu państwowego dopiero po jego uznaniu lub stwierdzeniu wykonalności przez sąd powszechny w myśl określonej procedury. Do tego momentu jest to dokument prywatny, który gentlemani powinni zrealizować, ale nie ma w tym zakresie żadnych sankcji
Wyrok sądu polubownego doręcza się stronom - jest to wymóg obligatoryjny (nie ma znaczenia czy był ogłoszony - z reguły w stałych sądach polubownych nie ma takiego ogłoszenia, w sądach ad hoc jest takie ogłoszenie) - od tego momentu dla strony biegnie termin do złożenia skargi o uchylenie tego wyroku lub wniosku o jego … uzupełnienie, sprostowanie

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz