Sądownictwo polubowne (arbitrażowe)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1561
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sądownictwo polubowne (arbitrażowe) - strona 1 Sądownictwo polubowne (arbitrażowe) - strona 2 Sądownictwo polubowne (arbitrażowe) - strona 3

Fragment notatki:


Wykład nr 1 3.10.2012
Sąd polubowny - nowelizacja w 2005
Sądownictwo polubowne (arbitrażowe) - to taki tryb rozstrzygania spraw cywilnych, w którym organ rozstrzygający nie jest sądem państwowym, a swoją kompetencję do rozstrzygnięcia tej sprawy, kompetencję wyłączającą orzecznictwo sądów państwowych, opiera on na umowie stron.
Czyli podstawą prawną funkcjonowania takiego sądu, obok koniecznej woli stron, są przepisy kodeksu postępowania cywilnego uznające sądownictwo polubowne ze zezwalające na poddanie określonych sporów pod rozstrzygnięcie tych sądów i określające warunki pod którymi orzeczenie wydane przez sąd polubowny będzie zrównane z orzeczeniem sądu państwowego. Wyrok sądu polubownego po jego uznaniu lub stwierdzeniu wykonalności przez sąd państwowy, jest równoważny wyrokowi sądu państwowego.
Czyli możemy wyróżnić 3 cechy konstytutywne sądownictwa arbitrażowego:
niepaństwowy charakter, bo wyrok sądu polubownego nie jest aktem wymiaru sprawiedliwości
umocowanie tego sądu do działania z woli stron (zapis na sąd + umowa stron)
zrównanie przez ustawodawcę mocy wyroków sądów polubownych z wyrokami sądów państwowych
Ustawa modelowa z 1985 roku - na jej podstawie mamy regulacje dotyczące sądu polubownego;
jest to piąta część kodeksu postępowania cywilnego
Przewodniczący - superarbiter - powinien być obeznanym prawnikiem praktykiem; żeby nie uchylić wyroku skargą o uchylenie wyroku sądu polubownego ze względu na jakiś brak proceduralny
klasyczny skład - trzy osoby
Zalety sądownictwa polubownego
szybkość postępowania
jednoinstancyjne w zasadzie (w praktyce) - ustawodawca określił, ze strony mogę stworzyć wyższe instancje (wieloinstancyjność - na to wychodzi z przepisów)
arbitrzy są ekspertami w danej dziedzinie, nie trzeba powoływać biegłych
taniość ;) (ale jest np. skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego - to postępowanie jest normalne, jak z pozwu)
mniejsze sformalizowanie
możliwość dostosowania rozstrzygnięcia do specyfiki sprawy dzięki fachowej wiedzy arbitrów
dopuszczalność orzekania na zasadach słuszności - jeśli strony wyrażą taką wolę, to sąd nie będzie orzekał wg przepisów prawa materialnego, ale wg zasad słuszności
poufność - brak publiczności, plus obowiązek arbitra do zachowania poufności (przed nowelizacją nie można było przed sądem polubownych rozstrzygać spraw z zakresu prawa pracy)
Wady sądownictwa polubownego
większe ryzyko błędu - często, zwłaszcza w sądzie ad hoc, nie orzekają fachowcy
Rodzaje sądów polubownych
a) stałe
instytucje ustanowione na podstawie jakiś statutów


(…)

… hoc, nie orzekają fachowcy
Rodzaje sądów polubownych
a) stałe
instytucje ustanowione na podstawie jakiś statutów
ma siedzibę, władze i regulamin (który nie może być sprzeczny z ius cogens, ale może zmieniać przepisy dyspozytywne)
strony dokonując zapisu na stały sąd polubowny, o ile nie zastrzegą inaczej, to wyrażają zgodę na rozpoznanie sprawy wg regulaminu tego sądu w brzmieniu z chwili dokonania…
… lub stosunku prawnego
o zasądzenie świadczenia
o ukształtowanie prawa lub stosunku prawnego
art 1158 kpc
par 1 → „sąd” = sąd, który byłby właściwy do rozpatrzenia danej sprawy, gdyby strony nie dokonały zapisu na sąd polubowny (ten sąd jest właściwy, do dokonywania wszelkich czynności związanych z sądem polubownym - za wyjątkiem pomocy przy przeprowadzeniu dowodu - właściwy jest sąd rejonowy miejsca przeprowadzania dowodu)
art 46 kpc - umowa prorogacyjna
zezwala stronom na zawarcie umowy co do sądu, który ma rozpoznawać ich sprawę
Strony zawarły umowę prorogacyjną, który sąd jest właściwy?
→ umowa prorogacyjna zawarta przed zapisem na sąd wiąże
→ umowa prorogacyjna zawarta po zapisie na sąd polubowny nie wiąże (bo przecież dokonując zapisu na sąd polubowny dokonały wyboru, że swoją sprawę rozstrzygają…
… polubowny, biorąc pod uwagę przedmiot postępowania, okoliczności sprawy i dogodność dla stron
Miejsce postępowania
to fikcja prawna; często będzie się pokrywało z miejscem dokonywania czynności przez sąd polubownych
przyjmuje się, ze powinna być to miejscowość, ale nie musi
art. 1185 KPC - jeśli strony nie postanowiły inaczej, to sąd polubowny posiedzenie sądu może wyznaczyć w dowolnym miejscu
Ma to znaczenie, ze względu na czynności, których dokonuje sąd powszechny w związku z postępowaniem sądu polubownego (np. kwestia wynagrodzenia arbitra, uznanie wyroku sądu polubownego, udzielenie pomocy prawnej przy przeprowadzaniu dowodu)
Teoretycznie sąd powszechny nie powinien się tam pojawić, ale w przypadkach, gdy jedna ze stron chce blokować postępowanie sądu polubownego sąd powszechny służy pomocą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz