Postępowania - opracowanie zagadnień - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowania - opracowanie zagadnień - wykład - strona 1 Postępowania - opracowanie zagadnień - wykład - strona 2 Postępowania - opracowanie zagadnień - wykład - strona 3

Fragment notatki:


Wykład nr 9 5.12.2012
Mamy dwa odrębne postępowania
Postępowanie ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego
Postępowanie o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego
podkreślana jest funkcja kontrolna postępowania
w drugim z tych postępowań funkcja ta jest dominująca - celem tego postępowania jest wprowadzenie do szeroko ujętego obrotu prawnego wyroku sądu polubownego poprzez zrównanie wyroku sądu polubownego z wyrokiem sądu powszechnego → 1212 par 1
żeby tego dokonać sąd państwowy musi dokonać kontroli wyroku sądu polubownego - nie może zrównać tego wyroku bez przeprowadzenia stosownej kontroli
w pierwszym z tych postępowań funkcja kontrolna oczywiście istnieje, ale zaznaczyć trzeba funkcję gwarancyjną tego środka prawnego - środek ten bowiem gwarantuje stronie, że mimo ze dokonała zapisu na sąd polubowny (a zatem wyjęła tę sprawę cywilną spod kognicji sądów państwowych) to jednak może wnieść o uchylenie takiego wyroku przez sąd państwowy jeżeli wyrok ten w określonym zakresie narusza prawo
1205 → tylko wyrok krajowy (zasada terytorialności) + jeśli to postępowanie wieloinstancyjne ma to być wyrok ostateczny
SKARGA O UCHYLENIE WYROKU SĄDU POLUBOWNEGO
Kto może wnieść taką skargę?
1206 par 1 → Strona
nie może jej wnieść osoba trzecia
w myśl ogólnych zasad skargę taką może również złożyć prokurator i RPO
przepisy dot tej skargi są ius cogens (za wyjątkiem 1211. Uchylenie wyroku sądu polubownego nie powoduje wygaśnięcia zapisu na sąd polubowny, chyba że strony postanowiły inaczej.)
strony nie mogą umownie wyłączyć możliwości wytoczenia takiej skargi (ale np. w Szwecji można taką możliwość wyłączyć)
1206 → podstawy skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego → par 1
brak było zapisu na sąd polubowny, zapis na sąd polubowny jest nieważny, bezskuteczny albo utracił moc według prawa dla niego właściwego,
strona nie była należycie zawiadomiona o wyznaczeniu arbitra, o postępowaniu przed sądem polubownym lub w inny sposób była pozbawiona możności obrony swoich praw przed sądem polubownym,
wyrok sądu polubownego dotyczy sporu nieobjętego zapisem na sąd polubowny lub wykracza poza zakres takiego zapisu, jeżeli jednak rozstrzygnięcie w sprawach objętych zapisem na sąd polubowny daje się oddzielić od rozstrzygnięcia w sprawach nieobjętych tym zapisem lub wykraczających poza jego zakres, wyrok może być uchylony jedynie w zakresie spraw nieobjętych zapisem lub wykraczających poza jego zakres; przekroczenie zakresu zapisu na sąd polubowny nie może stanowić podstawy uchylenia wyroku, jeżeli strona, która brała udział w postępowaniu, nie zgłaszała zarzutów co do rozpoznania roszczeń wykraczających poza zakres zapisu,


(…)

… (ale to musi być naprawdę rażące i poważne naruszenie podstawowych zasad!) jak i procesowego
Samo pojęcie „skarga o uchylenie”
z jednej strony jest to środek prawny przysługując stronie, który zgodnie z rożnymi poglądami w doktrynie jest albo środkiem zaskarżenia albo powództwem o ukształtowanie w drodze zniesienia prawa do stosunku prawnego albo mieszanką powództwa i środka zaskarżenia
z drugiej strony jest to pismo procesowe, (niejako opakowanie) zawierające środek prawny
1207 § 1.Do skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego przepisy art. 187 stosuje się odpowiednio.
Art. 187 określa elementy pozwu - par 1 elementy obligatoryjne, par 2 elementy fakultatywne
zdaniem dr stosujemy je wprost - nie ma żadnego przepisu, z którego można by wnioskować inaczej → powództwo z cechami nadzwyczajnego środka zaskarżenia
prof…
… wstrzymanie od zabezpieczenia; a zatem w skardze może istnieć taki fakultatywny wniosek o wstrzymanie wykonalności wyroku sądu polubownego
Art. 1207 § 2.Postępowanie ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego odbywa się według przepisów księgi pierwszej części pierwszej, jeśli przepisy poniższe nie stanowią inaczej.
czyli wg przepisów o postępowaniu procesowym {doktryna - tryb zwykły, a nie wg postępowań
… rozstrzygnięcia tego wniosku (pozytywnego lub negatywnego w przedmiocie rektyfikacji)
jaki jest charakter prawny tego terminu?
Dominujący pogląd → procesowy
ma to znaczenie bo:
procesowy (nie może uleć przedłużeniu, ale jeśli uchybimy temu terminowi nie z naszej winy to można ów termin przywrócić)
jeśli po terminie - powinna zostać odrzucona postanowieniem
materialnoprawny - po jego upływie roszczenie wygasa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz