Sąd polubowny - kompetencje.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sąd polubowny - kompetencje. - strona 1

Fragment notatki:

SĄD POLUBOWNY jeżeli przepis szczególny ustawy nie stanowi inaczej to strony są władne określić tryb tego postępowania a więc zarówno zasady i sposób postępowania przed sądem polubownym) zasada dyspozycyjności, autonomii woli stron, jeśli strony nie postanowią to decyduje sąd, nie jest on związany przepisami kpc
dowody z przesłuchania stron, świadków, oględzin, ale nie może stosować środków przymusu
orzeczenie merytoryczne zapadają w formie wyroków art. 1194 novum, sąd polubowny rozstrzyga spór wg prawa właściwego dla danego stosowania prawa wg ogólnych zasad prawa, wg zasad słuszności, wchodzi w grę, gdy strony wyraźne do tego upoważniły
zawieranie ugód przed takimi sądami; I instancja ale strony mogą postanowić inaczej
środkiem zaskarżania do sądu państwowego jest skarga o uchylenie wyroku- z jednej strony elementy powództwa, z drugiej elementu środka zaskarżenia
wyrok sądu arbitrażowego z mocy art. 1205 może być uchylony na podstawie skargi np. nie było zapisu na sąd polubowny lub był on nieważny, sąd państwowy może wydać orzeczenie kasatoryjne
istnieje tutaj zasada bardzo elastycznego kształtowania zasad i sposobu postępowania przed sądem polubownym - może on stosować taki tryb jaki uzna za stosowny - może uznać, że ten tryb przewidziany przepisami kpc jest właściwy i będzie on w takim właśnie składzie pracował to postępowanie przed sądem polubownym jest postępowaniem jednoinstancyjnym, chyba że strony postanowią inaczej - ta jednoinstancyjność stanowi niewątpliwie atut w rozstrzyganiu sporu przez sądy polubowne środkiem, który nie jest środkiem odwoławczym w świetle przepisów kpc, ale jest środkiem zawierającym elementy samodzielnego powództwa i środka zaskarżenia jest skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego (uregulowana w kpc)
TERMINY WNIESIENIA SKARGI
POCZĄTKOWY
Wynosi 3 miesiące, liczy się go od dnia doręczenia wyroku, jeśli został złożony wniosek to termin 3 miesiące liczy się od dnia doręczenia orzeczenia dotyczącego rozstrzygnięcia o wniosku w tym zakresie, jeśli za pomocą art. 1206 kpc pkt 5-6 to liczymy od daty dowiedzenia się przez strony podstawy do wniesienia wniosku
KOŃCOWY
Kiedy nie można wnieść skargi
Po upływie 5 lat niedopuszczalna jest uchylenie wyroku sądu polubownego
Postępowanie o uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego- art. 1212 kpc moc prawna na równi z wyrokiem sądu państwowego dopiero po uznaniu i stwierdzeniu wykonalności
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz