Srodki kontroli wyroku sądu polubownego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Srodki kontroli wyroku sądu polubownego - strona 1 Srodki kontroli wyroku sądu polubownego - strona 2 Srodki kontroli wyroku sądu polubownego - strona 3

Fragment notatki:


Wykład nr 10 12.12.2012
Dwa środki kontroli wyroku sądu polubownego
skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego (normalny proces sądowy)
postępowanie o uznanie (bo są pewne wyroki, które nie nadają się do wykonania w trybie egzekucji) lub stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej
Oba te postępowania są niezależne - każda ze stron może w dowolnym terminie wnosić o co chce (ale skarga przysługuje w terminach określonych w kpc)
jedno i drugie postępowanie może być zainicjowane wolą strony (jednej, brak konieczności zgody, nie można tego wszcząć z urzędu)
1210 reguluje sytuację gdy wyrok sądu polubownego prawomocnie stwierdzono jego wykonalność a jednocześnie to postępowanie zakończyło się pozytywnie dla wnioskodawcy
w tym przypadku przed innym sądem (w innym składzie) (ale przy zachowaniu właściwości sądowej) toczy się postępowanie ze skargi - sąd ten może wstrzymać wykonalność tego wyroku (mimo prawomocnego wyroku pierwszego sądu) bo stał się on tytułem wykonawczym i można się z nim udać do komornika TE + KW = TW czyli TYTUŁ EGZEKUCYJNY Z KLAUZULĄ WYKONALNOŚCI STAJE SIĘ TYTUŁEM WYKONAWCZYM (Art. 777)
nowelizacja 2011 wykreślono z art 777 wyrok i ugodę zawartą przed sądem polubownym jako tytuły egzekucyjne → od razu pojawia się tytuł wykonawczy (nie ma tego etapu z tytułem egzekucyjnym)
to bardzo dobrze zdaniem prof.
wyrok sądu polubownego to dokument prywatny (po stwierdzeniu wykonalności staje się on tytułem wykonawczym)
tytuł egzekucyjny pozasądowy (np. akt notarialny) - to ma inną rangę niż wyrok sądu polubownego, on pozostał w art. 777
1210 możliwość wstrzymania wykonalności wyroku sądu polubownego (postanawia to sąd rozpatrujący skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego)
zarówno na wniosek strony jak i z urzędu
sąd ten jednak może uzależnić wstrzymanie tej wykonalności od złożenia zabezpieczenia
w literaturze przyjmuje się, że sąd powinien ocenić, czy skarga ma szanse powodzenia, czy na pierwszy rzut oka taka podstawa istnieją - w związku z tym decyduje o możliwości wstrzymania wykonalności
ponadto może wstrzymać tę wykonalność od zabezpieczania - z reguły będzie to złożenie określonej sumy pieniężnej do depozytu sądowego (ma to na celu ochronić tego, kto jest uprawniony do wyegzekwowania - że druga strona majątku się nie wyzbędzie i zarazem jest to dobre dla strony, która była zobowiązana taką sumę opłacić, a jej skarga się powiodła - ta kasa nie zostanie roztrwoniona przez stronę egzekwującą)
Art. 1212. § 1.Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu lub ugodą zawartą przed sądem po ich uznaniu przez sąd (wg 1058) albo po stwierdzeniu przez sąd ich wykonalności. → bardzo ważny przepis!


(…)

… odpis jego wyroku lub ugody przed nim zawartej, jak również oryginał zapisu na sąd polubowny lub urzędowo poświadczony jego odpis. Jeżeli wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta albo zapis na sąd polubowny nie są sporządzone w języku polskim, strona jest obowiązana dołączyć uwierzytelniony ich przekład na język polski.
Artykuł ten stanowi przepisy ogólne dla uznania lub stwierdzenia…
…)
Ale sąd ten
na wniosek strony odmawia uznania / stwierdzenia wykonalności
jeżeli strona wykaże:
nie było zapisu na sąd polubowny, zapis na sąd polubowny jest nieważny, bezskuteczny lub utracił moc wg prawa dla niego właściwego,
strona nie była należycie zawiadomiona o wyznaczeniu arbitra, o postępowaniu przed sądem polubownym lub w inny sposób pozbawiona możliwości obrony swych praw przed sądem…
… do ugody zawartej przed sądem polubownym.
→ doktryna spór
przecież nie ma skargi na ugodę
ale druga część doktryny uznanie, że są inne przypadki, kiedy ten przepis można stosować → i to twierdzi prof.
Nowelizacja 2005 uchyliła 695 do 715 (księga III dotycząca sądu polubownego)
Arbitraż gospodarczy
Ustawa o państwowym arbitrażu gospodarczym
uchylona 1989 powołano na jej miejsce sądy gospodarcze
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz