Arbiter - opracowanie zagadnień

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Arbiter - opracowanie zagadnień - strona 1 Arbiter - opracowanie zagadnień - strona 2

Fragment notatki:


Wykład nr 2 10.10.2012
poczytaj sobie Kwartalnik ADR nr 4 z 2009
Arbiter
na ich dobór duży wpływ ma wola stron; strony dokonują w zasadzie swobodnego wyboru
co do zasady 1 instancja 1osobowy sąd, czasem 1 sędzia 2 ławników, czasem 3 sędziów zawodowych (decyduje o tym regulamin stałego sądu polubownego → ale jakby pośrednio jest to wola stron)
brak ograniczeń co do liczby sędziów - jeśli strony nie decydują się na sąd stały, to określając w umowie w jaki sposób ustalany będzie skład sądu, powinny przewidzieć jeśli w trakcie sprawy nastąpi WSPÓŁUCZESTNICTWO (wiele podmiotów po każdej ze stron) (w procesie: pozwany i powód, ale czasem w myśl zasady solidarności pozwanym lub powodem jest kilka osób - spadkobiercy w procesie o zachowek) (kpc - jeśli strony postanowią, że w sprawach sporu można stosować przepisy kpc, to dopuszcza to też współuczestnictwo w sądzie polubownym)
co jeśli strony nie mogą się dogadać jak wybrać arbitra w sądzie ad hoc? Co jeśli po jednej ze stron jest kilka osób? Co z ich prawem do kształtowania tego sądu?
Jeśli strony nie umówią się inaczej, sąd polubowny orzeka w trzyosobowym składzie.
Strony muszą mieć równe prawa w zakresie powoływania arbitrów - jedna strona nie może tego samodzielnie wyznaczyć, obie strony muszą to zaakceptować
SN → zapis jest wadliwy, jeśli jedna ze stron ma wskazać wszystkich bądź większość arbitrów
Co jeśli jedna ze stron zrzeknie się tej możliwości wyznaczania arbitra? To tez narusza zasadę równouprawnienia (odpowiednik procesowej zasady równości). To nie prowadzi do nieważności całego postępowania, tylko jego elementów → np. jeśli taki zarzut podniesie się w skardze o uchylenie wyroku sądu polubownego
Jak sformułować treść zapisu na sąd polubowny przy umowie wielostronnej? Jak te wszystkie strony mają mieć wpływ na wybór arbitrów? Każdy taki przypadek należy analizować z osobna.
Kto może być arbitrem w sądzie polubownym?
1170 Arbitrem może być osoba fizyczna bez względu na obywatelstwo.
Czyli nie osoba prawna! Pełna zdolność do czynności prawnych!
Arbitrem nie może być sędzia państwowy. (chyba, że jest w stanie spoczynku i nie może orzekać w sądzie państwowym)
Jeśli arbiter nie spełnia tych wymogów jest to podstawa do uchylenia wyroku tego sądu;
w sądzie powszechnym jeśli będzie wadliwy sędzia - całe postępowanie nieważne
Niezbędne minimum arbitrów sądowych na podstawie kodeksów etyki (Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Krajowego Sądu Arbitrażowego)
prawość - umiejętność działania w zgodzie z pewnymi regułami; przestrzega powszechnie przyjęte normy moralne, wykonywać swoje funkcje osobiście, wg najlepszej swojej woli i wiedzy, powinien nadać swoim czynnościom odpowiednią rangę, ma przeciwdziałać ewentualną chęć przewlekania postępowania (czyli ma być zdeterminowany, odpowiedzialny), konieczność ustawicznego rozwijania umiejętności (każdy problem merytoryczny może być rozwiązany w granicach tego sądu - w procesie zawsze, jeśli trzeba wiadomości specjalnych powołuje się biegłego),
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz