Wygaśnięcie mandatu arbitra

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wygaśnięcie mandatu arbitra  - strona 1 Wygaśnięcie mandatu arbitra  - strona 2 Wygaśnięcie mandatu arbitra  - strona 3

Fragment notatki:


Wykład nr 5 7.11.2012
Wygaśnięcie mandatu arbitra - w to miejsce musi być powołany nowy arbiter → ów arbiter zostaje powołany zgodnie z procedurą przewidzianą do zwykłego powołania arbitra (art. 1171 kpc)
W praktyce, przed nowelizacją z 2003, zdarzały się pewne „sztuczki” mające na celu przedłużenie postępowania, ustawodawca by zapobiec tego rodzaju zachowaniom (obstrukcji obrad przez odwoływanie albo ustępowanie arbitra) → art. 1178 par 2 zgodnie z którym jeżeli ustąpienie lub odwołanie przez strony lub sąd arbitra powołanego przez jedną ze stron miało miejsce dwukrotnie, druga strona może żądać, aby sąd wyznaczył nowego (zastępczego) arbitra za stronę przeciwną.
(pozbawia się tutaj możliwości kolejnego powołania arbitra przez stronę - sztuczki tej strony zostały w ten sposób ukrócone)
Z wnioskiem do sądu o wyznaczenie nowego arbitra strona może wystąpić w terminie tygodnia od dnia, w którym strona dowiedziała się, że nowy, zastępczy arbiter powołany przez stronę ustąpił lub został odwołany. (tu nie ma wyłączenia!)
Kwestia wynagrodzenia arbitra
Art. 1179 par 1 Arbitrowi przysługuje prawo do wynagrodzenia za swoje czynności oraz zwrotu kosztów poniesionych wydatków w związku z wykonywaniem tej czynności
odpowiedzialność stron jest względem takiego arbitra solidarna
brak powództwa o zapłatę!
zwyczajowo wynagrodzenie arbitra przewodniczącego jest wyższe (bo przecież ma więcej obowiązków)
stałe sądy polubowne - są określone taryfy, cenniki, widełki
sąd polubowny ad hoc
strony same ustalają w arbitrami kwestię ich wynagrodzenia (raczej rzadko spotykana sytuacja)
(arbiter z reguły sam ustala jaką kwotę chce wziąć za bycie arbitrem, i nakłada na strony obowiązek wpłacenia tej kwoty na konto arbitra przewodniczącego - i z reguły wtedy rozpoczynają się działania arbitrów; po wydaniu wyroków oni się rozliczają)
art. 1179 par 2 → Jeżeli co do wysokości wynagrodzenia i zwracanych wydatków nie nastąpiło porozumienie arbitra ze stronami, arbiter może żądać, aby sąd ustalił jego wynagrodzenie stosownie do nakładu pracy i wartości przedmiotu sporu oraz wydatki podlegające zwrotowi. Sąd I instancji wydaje postanowienie w tym zakresie, na które przysługuje zażalenia. (tu jest od razu podstawa do egzekucji)
To roszczenie przedawnia się standardowo jak w kc → 10 lat
przyjmuje się że 1,5 % dla arbitra przewodniczącego i po 1% dla arbitrów bocznych (wartości sporu, ale to zwyczaj! A nie linia orzecznictwa)
(przed nowelizacją o takie ustalenie mogła wystąpić też strona; dziś tylko arbiter może zwrócić się do sądu by ten wyznaczył wynagrodzenie
Prof. uważa że to błąd - bo mamy stan niepewności, strona nie ma jak wpłynąć na arbitra by za jego usługi płacić sensowne pieniądze)


(…)

… wygrała → i zasadniczo to się wyłącza)
mogą przyjąć regulamin jakiegoś stałego sądu polubownego (w brzmieniu z chwili dokonania zapisu na dany sąd polubowny) (sąd polubowny ad hoc też może sobie taki regulamin sądu stałego przyjąć)
strony przyjmą, że sąd będzie procedował wedle jakiegoś wzorcowego regulaminu (stworzony przez jakąś organizację zajmującą się monitorowaniem takiego sądownictwa)
W braku…
… przytoczenie żądania oraz okoliczności faktycznych uzasadniających to żądanie)
wskazywać zapis na sąd polubowny (trzeba załączyć kopię tego zapisu)
wyznaczenie arbitra z zastrzeżeniem, że w przypadku, jeżeli jest to obowiązek strony wzywającej na arbitraż (jeśli nie ma żadnych postanowień umownych stron; wtedy ta strona pozywająca musi już wyznaczyć kto jest jej arbitrem)
te elementy naprawdę trzeba wypełnić…
… przed sądem (za wyjątkiem ius cogens z części V kpc)
Po nowelizacji sąd polubowny nie ma obowiązku dążyć do wyjaśnienia prawdy materialnej, ani nie ma też uprawnień inkwizytorskich - strony mają być traktowane w sposób równy → sąd nie może zatem:
brak pod uwagę przy rozstrzygnięciu faktów niepowołanych przez strony
dopuszczać dowodów z urzędu
Bo byłoby to naruszenie zasady równości stron. (pełna…
… polubowny, zgodnie z 1190 par 1, umarza wówczas postępowanie
jeśli nie ma odpowiedzi na pozew
nie ma konkretnego ujemnego skutku procesowego takiego działania (sąd musi prowadzić postępowanie dowodowe)
nie ma czegoś takiego jak wyrok zaoczny w postępowaniu przed sądem polubownym (jeśli pozwany nie złoży odpowiedzi na pozew / nie stawi się na rozprawę, a roszczenie nie budzi wątpliwości…
… odmiennego uzgodnienia stron, to wówczas sąd polubowny może określić w jaki sposób będzie prowadził postępowanie (zgodnie z procedurą polską kpc)
(Strony mogą zgodnie coś takiego uchylić jeszcze ewentualnie)
swoboda kształtowania takiego postępowania przez strony może dotyczyć też instancyjności → art 1205 - wieloinstancyjność
1184 par 2 zdanie 2 → sąd polubowny nie jest związany przepisami o postępowaniu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz