Międzynarodowe Postępowanie Cywilne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1547
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe Postępowanie Cywilne - strona 1 Międzynarodowe Postępowanie Cywilne - strona 2 Międzynarodowe Postępowanie Cywilne - strona 3

Fragment notatki:

MPC Definicja: Międzynarodowe postępowanie cywilne jest krajowym postępowaniem cywilnym, ale prowadzonym w sprawach cywilnych, w kttórych znajduje się element obcy (element zagraniczny), łączący sprawę cywilną z obszarem prawnym innego państwa.
Element międzynarodowy może mieć charakter:
podmiotowy - element międzynarodowy łączy się podmiotami prawa cywilnego np. podmiotem jest obywatel innego państwa, a proces toczy się w Polsce;
przedmiotowy - element międzynarodowy łączy się przedmiotem postępowania (sporu) np. proces toczy się w Polsce, a przedmiot znajduje się poza granicami państwa;
procesowy - element międzynarodowy jest w czynnościach podejmowanych przez podmioty tego postępowania np. sąd polski zwraca się do sądu zagranicznego o udzielenie pomocy prawnej (postępowanie rekwizycyjne).
W Kpc w części III (art. od 1096) uregulowano kwestię międzynarodowego postępowania cywilnego - priorytet: umowy międzynarodowe. Zgodnie z art. 1096 Kpc przepisów cz. III nie stosuje się, gdy umowa międzynarodowa, której Polska jest stroną stanowi inaczej - lex fori procesualis. Sąd stosuje to prawo procesowe, które obowiązuje w siedzibie sądu orzekającego, chyba że umowa międzynarodowa, której Polska jest stroną stanowi inaczej. Art. 1132 Kpc stanowi natomiast, że sąd polski wykonuje wniosek sądu obcego w sprawie pomocy prawnej, stosując prawo polskie, z wyjątkiem stosowania innego prawa, gdy umowa międzynarodowa tak stanowi, przy czym nie może być ona zakazana przez prawo polskie i nie może być to sprzeczne z zasadami porządku prawnego obowiązującymi w Polsce (przesłanki j.w. muszą wystąpić łącznie). Zasady międzynarodowego postępowania cywilnego:
zasada priorytetu umów międzynarodowych;
zasada równouprawnienia cudzoziemców w zakresie ochrony sądowej;
zasada respektowania jurysdykcji sądów zagranicznych;
zasada stosowania własnego prawa procesowego;
zasada wzajemności.
Międzynarodowe postępowanie cywilne może przybrać formę procesu oraz postępowania nieprocesowego: mnd. post. o zabezpieczenie roszczenia (post. pomocnicze), mnd. postępowanie egzekucyjne, mnd. postępowanie upadłościowe. Istnieją także 2 rodzaje postępowania międzynarodowego nie mające odpowiednika w krajowym postępowaniu cywilnym (bez czynnika zagranicznego):
Toczy się przed sądem państwowym, po wniesieniu o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego
przepisy części V kpc, postępowanie przed sądami polubownymi zaliczyliśmy do postępowania pozasądowego jest postępowaniem prowadzonym przed polskim sądem państwowym - jest więc postępowaniem sądowym, dlatego to postępowanie musi być kwalifikowane w kategoriach postępowania sądowego; nie jest to kontynuacja przed sądem arbitrażowym


(…)

… cały czas zachowuje linie demarkacyjną pomiędzy uznaniem a wykonaniem wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej oba te postępowania delibacyjne mają swój odpowiednik w krajowym postępowaniu cywilnym pozbawionym elementu obcego te przepisy o uznaniu i stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego za granicą lub zawarcia ugody przed sądem zagranicznym stosujemy niezależnie…
… zawartych przed tymi sądami polubownymi orzeka o tym sąd w formie postanowienia (ustawodawca nie rozstrzygnął tu kwestii zaskarżenia, bo przepis art. 1215 gdzie reguluje odrębności tego postępowania ustawodawca nie rozstrzygnął ani formy ani środka zaskarżenia )
tym, że jest to postanowienie - wypływa to z treści art. 354 (ten art. ma zastosowanie na mocy art. 13§2 ) ustawodawca nie rozstrzygnął też środka…
…, że jest to postanowienie zaskarżalne w drodze zażalenia, ale merytoryczny charakter orzeczenia raczej rozstrzyga o apelacji jako środku zaskarżenia jeżeli przyjmiemy, że postanowienie o uznaniu i stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego za granicą lub zawarcia ugody przed sądem zagranicznym ma charakter merytoryczny to na podstawie tych przepisów o procesie , o wznowieniu postępowania i skardze…
…. 1146 (te wymogi nazywamy też przesłankami uznania, podstawami uznania) to postępowanie o uznanie toczy się przez sądem okręgowym (przypadek właściwości funkcjonalnej sądu okręgowego a nie rzeczowej)
legitymacja procesowa w tych sprawach została określona w ten sposób, że z wnioskiem o uznanie takiego zagranicznego orzeczenia sądowego może wystąpić każdy kto ma interes prawny (ustawodawca posługuje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz