Postępowanie cywilne - strona 3

note /search

Egzekucja z ruchomości

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 938

Egzekucja z ruchomości Właściwym do prowadzenia egzekucji z ruchomości jest komornik tego sądu, w okręgu którego znajduje się ruchomość ( możliwość wyboru komornika w granicach sądu apelacyjnego przez wierzyciela na podstawie przepisów ustawy o komornikach). Art. 844.  § 1.  Egzekucja z ruchomości ...

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 707

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę Egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest egzekucja z wierzytelności, jaka przysługuje dłużnikowi, w stosunku do którego prowadzona jest egzekucja, od pracodawcy z tytułu wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie za pracę stanowi

Elektroniczne postępowanie upominawcze

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE Wprowadzone na mocy ustawy z 9.01.2009 ma służyć istotnemu przyspieszeniu i usprawnieniu załatwiania spraw cywilnych i zwiększaniu w ten sposób efektywności ochrony prawnej udzielanej w postę...

Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

EUROPEJSKIE POSTĘPOWANIA W SPRAWACH TRANSGRANICZNYCH Europejskie postępowanie w sprawie nakazu zapłaty i w sprawie drobnych roszczeń wprowadzone na mocy ustawy z 2008 r., Nakaz zapłaty - po stwierdzeniu wykonalności w państwie członkowskim m...

Interwencja główna - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 952

INTERWENCJA GŁÓWNA Istota interwencji głównej polega na tym, że kto występuje o rzecz lub prawo, o które toczy się proces cywilny pomiędzy innymi osobami może od momentu doręczenia do zamknięcia wytoczyć przeciwko tym osobom powództwo c...

Interwencja uboczna - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1127

INTERWENCJA UBOCZNA interwencja uboczna umożliwia osobie trzeciej nie będącej stroną ochronę prawną interesu w toczącym się procesie cywilnym poprzez przystąpienie do jednej ze stron (interwenient) Wyrok wydany przez sąd w procesie cywilnym wiąże tylko strony postępowania- taka jest zasada, że ten...

Zasada koncentracji materiału - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 546

KONCENTRACJI MATERIAŁU Każdy z nas ma prawo do sprawiedliwego procesu cywilnego. To prawo zostało jednoznacznie określone w art. 6 Europejskiej Konwencji o Ochronie Podstawowych Praw Człowieka i Wolności. To prawo obejmuje swoim zakresem pojęciowym prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie(a...

Zasada kontradyktoryjności - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1554

KONTRADYKTORYJNOŚCI 2 aspekty: FORMY PROWADZENIA PROCESU jako zasadniczego, modelowego trybu rozstrzygania sporów o prawo, to właśnie to postępowanie charakteryzuje się istnieniem sprzeczności interesów stron w kwestii istnienia lub ni...

Koszty postępowania - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 658

KOSZTY POSTĘPOWANIA Płaszczyzna praw i obowiązków, ciężarów procesowych, regulator postępowania SĄDOWE Ustawa o kosztach sądowych z 2005, koszty przypadające od uczestnika na rzecz sądu, obejmują wydatki i opłaty Opłacie podlega pismo- pozew, pozew wzajemny, obejmujące środki zaskarżenia, odwoław...

Kumulacje roszczeń

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2107

KUMULACJA ROSZCZEŃ przedmiotowa - polega na tym, że strona powodowa może dochodzić w jednym pozwie więcej niż jednego roszczenia od strony pozwanej. Stanowi o tym treść art. 191 Kpc: Powód może dochodzić jednym pozwem kilku roszczeń przeciwko temu samemu pozwanemu, jeżeli nadają się one do tego sam...