Interwencja uboczna - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Interwencja uboczna - omówienie - strona 1 Interwencja uboczna - omówienie - strona 2 Interwencja uboczna - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

INTERWENCJA UBOCZNA interwencja uboczna umożliwia osobie trzeciej nie będącej stroną ochronę prawną interesu w toczącym się procesie cywilnym poprzez przystąpienie do jednej ze stron (interwenient)
Wyrok wydany przez sąd w procesie cywilnym wiąże tylko strony postępowania- taka jest zasada, że ten wydany przez sąd wyrok dotyczy tylko stron procesowych. Ale bywają takie wypadki, że ten wydany przez sąd wyrok oddziaływać może na sferę prawną podmiotów trzecich. Wobec tego te osoby trzeciej mają interes prawny w tym aby sąd wydał wyrok korzystny dla jednej ze stron toczącego się procesu cywilnego., nawet pośrednie oddziaływanie na osoby nie będące stronami.
Np. powództwo cywilne wytoczone przez wierzyciela przeciwko poręczycielowi. Interes prawny w tym, żeby sąd wydał wyrok korzystny dla wierzyciela ma dłużnik. Są takie wypadki gdy mimo że wyrok dotyczy stron procesowych to oddziaływuje na sferę prawną osób trzecich, którzy maja interes prawny w tym aby wyrok korzystny dla jednej ze stron. jeśli ta osoba trzecia ma interes prawny w tym aby spraw a została rozstrzygnięta na korzyść jednej ze stron- powinna w takim wypadku przystąpić do procesu cywilnego w charakterze interwenienta ubocznego czyli pomocnika procesowego strony nie dochodzi własnych praw ale współdziała ze stroną do której przystąpił i broni pośrednio swojego interesu. Stosunek łączący ze stroną do której przystąpił wyjątkowo ze stroną przeciwną. Pojawia się tu pojęcie interesu prawnego- decyduje on o dopuszczalności zgłoszenia interwencji ubocznej. Interes jest subiektywnie odczuwaną potrzebą. Skoro pojawił się kwalifikator ,,prawny” to nie może być tylko subiektywnie, ale obiektywnie odczuwana potrzeba uzyskania przez osobę trzecią obrony prawnej w świetle obowiązujących przepisów prawa . Ustawodawca a art. 76 kpc mówi generalnie o interesie prawnym- nie różnicuje ani rodzajów tego interesu ani charakteru. W ramach wykładni językowej należy przyjąć, że może to być majątkowy lub niemajątkowy interes prawny, bezpośredni lub pośredni- każdy rodzaj interesu prawnego uprawnia osobę trzecią do udziału w procesie w charakterze interwenienta ubocznego. Zgłoszenie do zamknięcia rozprawy w II instancji złożyć na piśmie szczególnego rodzaju - należy w nim również wskazać stronę, do której osoba trzecia przystępuje w charakterze interwenienta ubocznego oraz wskazać swój interes prawny w procesie cywilnym. Należy doręczyć obu stronom
Każda ze stron ( w tym ta do której przystępuje interwenient) może sprzeciwić się zgłoszeniu interwencji głównej czyli przystąpieniu osoby trzeciej do procesu- zgłaszając opozycję czyli specjalny środek prawny. Szczególnego rodzaju środek prawny w dyspozycji każdej ze stron.
W momencie zgłoszenia opozycji interwenient uboczny zobowiązany jest uprawdopodobnić swój interes prawny jaki ma we wstąpieniu do sprawy (uprawdopodobnienie= surogat dowodu, a więc nie musi udowadniać, ale uwiarygodnić, przybliżyć ten interes prawny).

(…)

… wejść na miejsce strony, do której przystąpił, czyli może dojść do zmiany stron w wyniku wejścia do procesu cywilnego interwenienta ubocznego, ale ta zmiana wymaga zgody nie tylko strony do której interwenient przystąpił, ale również strony przeciwnej. DOPUSZCZALNOŚĆ INTERWENCJI UBOCZNEJ W SPRAWACH O PRAWA STANU CYWILNEGO
unieważnienie małżeństwa, rozwód, ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa…
… przez sad okoliczności sprawy.
W gruncie rzeczy taka interwencje uboczna mogę wytaczać jedynie podmioty które nie wytoczyły powództwa, ale które dysponują legitymacja do wszczęcia procesu cywilnego np. z zadaniem unieważnienia małżeństwa może wystąpić każdy kto ma interes prawny, czyli taka osoba która nie wytoczyła powództwa cywilnego a ma interes prawny mogłaby przystąpić do tego procesu w charakterze…
… przez sąd oddalona. Sąd rozpoznaje na rozprawie opozycję. Mogą zgłaszać wszystkie podmioty którym służy zdolność sądowa, w każdej zasadzie sprawie bez względu na charakter majątkowej i niemajątkowej. Mamy 2 rodzaje interwencji ubocznej:
Samoistna (kwalifikowana)- mamy do czynienia gdy z istoty spornego stosunku prawnego lub z przepisów ustawy wynika, że wydany w sprawie wyrok odniesie bezpośredni skutek…
… prawny pomiędzy interwenientem ubocznym a przeciwnikiem strony, do której interwenient przystąpił .Przykład- jeżeli członek spółdzielni mieszkaniowej wytacza powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni z powodu sprzeczności z prawem. Drugi członek spółdzielni zgłasza po stronie powodowej interwencję uboczną, gdyż ma interes prawny w tym, aby sąd wydał korzystny wyrok dla powoda…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz