Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzekucja z wynagrodzenia za pracę - strona 1 Egzekucja z wynagrodzenia za pracę - strona 2 Egzekucja z wynagrodzenia za pracę - strona 3

Fragment notatki:

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę Egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest egzekucja z wierzytelności, jaka przysługuje dłużnikowi, w stosunku do którego prowadzona jest egzekucja, od pracodawcy z tytułu wynagrodzenia za pracę.
Wynagrodzenie za pracę stanowi majątek osobisty dłużnika, ale pobrane wynagrodzenie wchodzi do majątku wspólnego małżonków - w stosunku do wynagrodzenia pobranego może być prowadzona egzekucja z ruchomości, bądź z rachunku bankowego. Art. 776 1 .   § 1. Tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim jest podstawą do prowadzenia egzekucji nie tylko z majątku osobistego dłużnika, lecz także z pobranego przez niego wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskanych z prowadzenia przez niego innej działalności zarobkowej oraz z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy Przedmiot egzekucji:
- periodyczne wynagrodzenie za pracę,
- wynagrodzenie z prace zlecone,
- nagrody i premie przysługujące dłużnikowi za okres jego zatrudnienia,
- zysk lub udział w funduszu zakładowym, związany ze stosunkiem pracy,
- udział w innych funduszach, pozostających w związku ze stosunkiem pracy. Art. 881 § 2. Komornik zawiadamia dłużnika, że do wysokości egzekwowanego świadczenia i aż do pełnego pokrycia długu nie wolno mu odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia ani rozporządzać nim w żaden inny sposób. Dotyczy to w szczególności periodycznego wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia za prace zlecone oraz nagród i premii przysługujących dłużnikowi za okres jego zatrudnienia, jak również związanego ze stosunkiem pracy zysku lub udziału w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach, pozostających w związku ze stosunkiem pracy .
W przypadku umowy zlecenia, która jest umowa cywilnoprawną, a nie pracowniczą prowadzi się egzekucję z innych wierzytelności, a nie z wynagrodzenia za pracę.
Na podstawie tytułu wykonawczego można zająć wynagrodzenie za pracę do wysokości 3/5 z tytułu świadczeń alimentacyjnych, a z tytułu innych do wysokości ½.
W przypadku świadczenia alimentacyjnego, kiedy jest jeden wierzyciel, do zajęcia wynagrodzenia wystarczy wniosek do pracodawcy.
Właściwość rzeczowa i miejscowa: Art. 880 Egzekucja z wynagrodzenia za pracę należy do komornika przy sądzie rejonowym ogólnej właściwości dłużnika. Ponadto wierzyciel na podstawie ustawy o komornikach może wybrać komornika w granicach sądu apelacyjnego.
Etapy egzekucji z wynagrodzenia za pracę:
- zajęcie,
- wypłata kwot zajętych,
- postępowanie podziałowe (podział sumy uzyskanej z egzekucji między wierzycieli).

(…)

… wierzyciela:
Art. 887. § 1. Z mocy samego zajęcia wierzyciel może wykonywać wszelkie prawa i roszczenia dłużnika. Na żądanie wierzyciela komornik wydaje mu odpowiednie zaświadczenie.
Wierzyciel może wnieść powództwo przeciw pracodawcy.
Art. 888. § 1. Na wniosek wierzyciela komornik odbierze dłużnikowi dokumenty stanowiące dowód wierzytelności i złoży je do depozytu sądowego.
! Art. 883. § 2. Jednakże dłużnik…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz