Egzekucja z rachunku bankowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzekucja z rachunku bankowego - strona 1 Egzekucja z rachunku bankowego - strona 2 Egzekucja z rachunku bankowego - strona 3

Fragment notatki:

Egzekucja z rachunku bankowego: Przedmiotem egzekucji z rachunku bankowego jest wierzytelność posiadacza rachunku bankowego ( dłużnik, przeciwko któremu prowadzona jest egzekucja) do konta bankowego z tytułu umowy rachunku bankowego.
bank- dłużnik zajętej wierzytelności
Rodzaje rachunków bankowych:
- rozliczeniowe,
- lokat terminowych,
- powiernicze,
- oszczędnościowe.
Rodzaje rachunków bankowych:
- osobiste,
- wspólne.
Właściwym do przeprowadzenia egzekucji z rachunku bankowego dłużnika jest komornik ogólnej właściwości dłużnika (możliwość wyboru komornika w granicach właściwości sądu apelacyjnego przez wierzyciela) - art. 889 § 1
Egzekucja z rachunku bankowego jest prowadzona poprzez zajęcie wierzytelności pieniężnej dłużnika, wynikającej z posiadania rachunku bankowego. Zajęcie następuje poprzez zawiadomienie oddziału lub innej jednostki organizacyjnej banku o zajęciu i z chwilą doręczenia zawiadomienia. Zajęcie obejmuje również kwoty, które zostaną wpłacone na rachunek bankowy po jego zajęciu. Art. 890.  § 1. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy dłużnika, jest dokonane z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zakazie wypłat z tego rachunku i obejmuje również kwoty, które nie były na rachunku bankowym, w tym rachunku bankowym obejmujący wkład oszczędnościowy w chwili jego zajęcia, a zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia. Art. 889. § 1. W celu dokonania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy komornik ogólnej właściwości dłużnika: przesyła do oddziału lub innej jednostki organizacyjnej banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika, wynikającej z posiadania rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy, do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi i wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności, lecz przekazał bezzwłocznie zajętą kwotę na pokrycie należności albo zawiadomił komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty; zawiadomienie jest skuteczne także w wypadku niewskazania rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy; zawiadamia dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy, doręczając mu odpis tytułu wykonawczego i odpis zawiadomienia, skierowanego do banku, o zakazie wypłat z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy.

(…)

… alimentacyjnym zasądzone tytułem odszkodowania - do wysokości przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.). Wypłata…
… dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim można prowadzić egzekucję z rachunku wspólnego dłużnika i jego małżonka.
§ 2. Przepis § 1 nie wyłącza możliwości obrony małżonka dłużnika w drodze powództwa o zwolnienie od egzekucji, jeżeli na rachunku wspólnym małżonków zgromadzono środki, które nie wchodzą do majątku osobistego dłużnika, albo też środki, które nie pochodzą z pobranego przez dłużnika wynagrodzenia za pracę, dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy. - patrz. art.7761 Małżonkowi dłużnika przysługuje powództwo ekscydencyjne.
Art. 7761. § 1. Tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim jest podstawą do prowadzenia egzekucji nie tylko z majątku osobistego dłużnika, lecz także z pobranego przez niego wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskanych z prowadzenia przez niego innej działalności zarobkowej oraz z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz