Egzekucja z praw majątkowych i świadczeń niepieniężnych.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzekucja z praw majątkowych i świadczeń niepieniężnych. - strona 1 Egzekucja z praw majątkowych i świadczeń niepieniężnych. - strona 2 Egzekucja z praw majątkowych i świadczeń niepieniężnych. - strona 3

Fragment notatki:

9.4.EGZEKUCJA Z RACHUNKÓW BANKOWYCH -egzekucja z rachunku bankowego należy do komornika ogólnej właściwości dłużnika -komornik do egzekucji z rachunków bankowych przystępuje poprzez zajęcie wierzytelności dłużnika wobec banku i w tym celu komornik:
przesyła do oddziału lub innej jednostki organizacyjnej banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika, wynikającej z posiadania rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy, do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi, i wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności, lecz przekazał bezzwłocznie zajętą kwotę na pokrycie należności albo zawiadomił komornika w terminie 7 dni o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty; zawiadomienie jest skuteczne także w wypadku niewskazania rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy
zawiadamia dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy, doręczając mu odpis tytułu wykonawczego i odpis zawiadomienia skierowanego do banku, o zakazie wypłat z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy
-komornik jednocześnie przesyła wierzycielowi odpis zawiadomienia przesłanego do banku -zajęcie wierzytelności następuje z chwilą doręczenia zawiadomienia dłużnikowi o zakazie wypłat z tego rachunku -w razie zajęcia rachunku wspólnego dla wspólników spółki cywilnej komornik zawiadamia pozostałych wspólników -bank, który naruszył przepisy dotyczące obowiązków banku w zakresie egzekucji z rachunków bankowych, odpowiada za wyrządzoną przez to wierzycielowi szkodę
9.5. EGZEKUCJA Z INNYCH WIERZYTELNOŚCI A. WŁAŚCIWOŚĆ ORGANU EGZEKUCYJNEGO -właściwym do prowadzenia egzekucji z innych wierzytelności jest komornik sądu właściwości ogólnej dłużnika , przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne, a w braku podstaw do jej oznaczenia - komornik sądu właściwości ogólnej osoby zobowiązanej względem dłużnika
-jeżeli osoby takiej nie ma, egzekucja należy do komornika tego sądu, w którego okręgu znajduje się przedmiot świadczenia lub prawa -jeżeli wykonanie prawa związane jest z posiadaniem dokumentu, właściwy jest komornik tego sądu, w którego okręgu dokument się znajduje B. TRYB ZWIĄZANY Z ZAJĘCIEM WIERZYTELNOŚCI -na podstawie wniosku o wszczęcie egzekucji z ruchomości komornik może dokonać również zajęcia wierzytelności lub innych praw majątkowych związanych z posiadaniem dokumentu, jeżeli dokument taki znajduje się w posiadaniu dłużnika

(…)

… -wniosek o przejęcie nieruchomości należy zgłosić w ciągu tygodnia od licytacji, składając równoczesną rękojmię
Lokal mieszkalny
-jeżeli na licytacji nikt nie przystąpił do przetargu, a przedmiotem egzekucji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wierzyciel hipoteczny może przejąć to prawo za cenę nie niższą od ¾ sumy oszacowania
-wniosek o przejęcie należy zgłosić w ciąg tygodnia od licytacji…
… ani rozporządzać zajętą wierzytelnością i ustanowionym dla niej zabezpieczeniem
wezwie dłużnika wierzytelności, aby należnego od niego świadczenia nie uiszczał dłużnikowi, lecz złożył je komornikowi lub do depozytu sądowego -jednocześnie z zajęciem wierzytelności komornik wzywa jej dłużnika, aby w ciągu 1 tygodnia złożył oświadczenie:
czy i w jakiej wysokości przysługuje dłużnikowi zajęta wierzytelność…
… na rachunku
wezwie podmiot prowadzący działalność maklerską, w którym dłużni9k ma rachunek, aby nie wykonywał dyspozycji dłużnika, z wyjątkiem zleceń o których mowa w art. 9112 §2 KPC, ani też nie wypłacał dłużnikowi pieniędzy ulokowanych na jego rachunku, lecz zajęte sumy pieniężne do wysokości należności egzekwowanej wydał komornikowi lub złożył na rachunek depozytowy sądu -jeżeli znajdujące się na rachunku dłużnika sumy pieniężne nie wystarczają na pokrycie egzekwowanego roszczenia, podmiot prowadzący działalność maklerską, w którym dłużnik ma rachunek, niezwłocznie wzywa dłużnika aby w terminie 3 dni złożył zlecenie sprzedaży celem zaspokojenia wierzyciela przez okres miesiąca, wskazując, które ze zdeponowanych instrumentów finansowych mają być przedmiotem zlecenia sprzedaży 9.7. EGZEKUCJA…
…, komornik złoży ją do depozytu sądowego albo odda na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo wierzyciela -jeżeli rzecz należąca do dłużnika znajduje się u osoby trzeciej, która nie zgadza się na jej wydanie, komornik zajmie roszczenie dłużnika o wydanie rzeczy
-jeżeli wierzyciel żąda, by wydanie rzeczy odbyło się w jego obecności, komornik zawiadomi go o terminie odebrania
-niestawiennictwo wierzyciela…
… zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika dotyczy osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych , komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności i zawiadomi sąd opiekuńczy
-dalsze czynności komornik podejmie stosownie do orzeczenia sądu opiekuńczego, określającego miejsce pobytu osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych -przeprowadzając egzekucję, komornik usunie ruchomości niebędące przedmiotem egzekucji i odda…
… wierzyciela, wówczas skutek prawny powstaje dopiero z chwilą prawomocnego nadania orzeczeniu klauzuli wykonalności -jeżeli ujawnienie na podstawie orzeczenia sądowego prawa wierzyciela przez wpis w KW/rejestrze albo przez złożenie dokumentu do zbioru wymaga poprzedniego ujawnienia prawa dłużnika, komornik, na żądanie wierzyciela, odbierze dłużnikowi dokumenty potrzebne do dokonania wpisu/złożenia do zbioru…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz