Fizyka - strona 3

note /search

statystyki kwantowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1302

1. Statystyki kwantowe : podaj założenia dla rozkładu Fermiego –Diraca oraz Bosego-     Einsteina. Zdefiniuj energię Fermiego dla T=0 K oraz dla dowolnej tempreatury. Założenia rozkładu F-D: 1. Cząstki są nierozróżnialne 2. Cząstki nie oddziałują ze sobą 3. Spełniony jest zakaz Pauliego – w jedny...

Fale matrii

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1113

40. Fale materii, hipoteza de'Broglie [debroja]. Omów doświadczenie  Davissona-Germana. Podaj przykłady, w których stosuje się tę hipotezę do  omówienia zjawisk zachodzących w ciele stałym. Hipoteza de Broglie głosi, że  dwoiste korpuskular...

Struktura kryształu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 714

41. Struktura kryształu. Rodzaje wiązań w krysztale. Omów wiązanie van der Waalsa, narysuj  zależność całkowitej energii potencjalnej od wzajemnej odległości atomów.    Doskonały kryształ składa się z uporządkowanych atomów sieci kry...

Wiązania jonowe i kowalencyjne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917

42. Omów wiązanie jonowe i kowalencyjne.    Wiązanie jonowe:  Kryształy jonowe są utworzone z dodatnich i ujemnych jonów. Jony są tak rozmieszczone, ze  coulombowskie siły przyciągania pomiędzy jonami o przeciwnych znakach są większe od ...

Równania Schrodingera

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1197

43) Podaj podstawowe założenia dotyczące równania Schrodingera . Napisz równanie zależne od czasu i stacjonarne równanie Schrodingera, objaśnij wielkości w nich występujące oraz podaj własności jakie musi spełniać funkcja falowa. Założeni...

Relacja dyspersji

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1785

44. Co to jest relacja dyspersji, jaka wielkość występująca w równaniu Schrödingera ma  istotne znaczenie dla charakteru relacji dyspersji? Uzasadnij i podaj przykłady.    Relac...

Modelu fermiego elektronów swobodnych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1169

  1   47. Podaj założenia dla modelu Fermiego elektronów swobodnych. Omów warunki brzegowe,  znajdź relację dyspersji, podaj zależności graficzne. Dla T=0K oraz dla układu N elektronów  swobodnych znajdź wyrażenie: na wektor 

Model fermiego

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 882

  47. Korzystając z modelu Fermiego dla gazu elektronowego objaśnij zjawisko  przewodnictwa. Z jakich podstawowych założeń mechaniki kwantowej należy  korzystać? autentyczny  Pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego następuje ruch ...

Zjawisko przewodnictwa elektrycznego

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 679

      ZAD 48. Dla zjawiska przewodnictwa elektrycznego wylicz jak zmienia się w czasie liczba  obsadzonych stanów energetycznych w przesuniętej kuli Fermiego po  wyłączeniu zewnętrznego pola elektrycznego.    Szybkość zmian obsadzenia stanów energetycznych przez elektrony jest opisana związkiem: ...

Założenia modelu kroniga penneya dla pasmowej struktury energetycznej ...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1449

50. Podaj założenia modelu Kroniga Penneya dla pasmowej struktury energetycznej ciała  stałego. Jakie własności funkcji falowej należy wykorzystać, żeby otrzymać relację dyspersji?  Omów każdą z tych własności.     Energia potencjalna w k...