Prawo cywilne - strona 3

note /search

Prawo opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1470

Narkiewicz. Notatka składa się z 6 stron. PRAWO punkty od 5-9 5. Ewidencja Działalności Gospodarczej: Kto prowadzi ewidencję; Ewidencja Działalności Gospodarczej (EDG) - ewidencja osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (również na podstawie koncesji i zezwoleń). Ewidencja ta jest j...

Prawo cywilne opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1456

Narkiewicz. Notatka składa się z 1 strony. PRAWO II KONSPEKT Zasada wolności gospodarczej. Co to jest działalność gospodarcza. Kto to jest przedsiębiorca. Gdzie należy uzyskać wpis jeśli chcemy prowadzić działalność gospodarczą 1.ZASADA WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ Jest to cecha konstytutywna gospodark...

Prawo zagadnienia- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 966

Narkiewicz. Notatka składa się z 2 stron. 9.Właściwość Urzędu Stanu Cywilnego określa się na podstawie: aktu urodzenia - ze względu na miejsce urodzenia aktu małżeństwa - ze względu na miejsce zawarcia związku małżeńskiego

Ciężar dowodu przy dochodzeniu prawa

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1022

Ciężar dowodu przy dochodzeniu prawa. Rodzaje i rola domniemań prawnych. Ciężar dowodu to wyjaśnienia, kto-sąd czy strony, a jeżeli strony, to która z nich- ma obowiązek przedstawienia odpowiednich dowodów. W systemach współczesnych rola są...

Część składowa rzeczy - Nieruchomość gruntowa

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 798

Co to jest część składowa rzeczy; czy prawo może być częścią składową? Znaczenie prawne zaliczenia do cz składowych. Cześć składowa rzeczy-to wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości alb...

Dobra wiara w prawie cywilnym

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo cywilne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1183

Dobra wiara w prawie cywilnym- pojęcie, ochrona, przykłady Art 7 KC domniemanie dobrej wiary, odnosi się do całego systemu prawa cywilnego- każe domniemywać istnienie dobrej wiary. Dobra wiara jest zjawiskiem wewnętrznym, stanowiącym stan psychiczny określonej osoby polegający na jej błędnym, ale ...

Elementy normy cywilno - prawnej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

. Elementy normy cywilno-prawnej, rodzaje sankcji z PC i ich cel Norma prawna - hipoteza- adresat i okoliczności zastosowania normy - dyspozycja- określa normatywny skutek prawny w szczególności nakazane przez normę zachowanie się adresata -sankcja- określa reakcje organów państwowych na niezast...

Fundacja - Zakładanie i likwidacja fundacji

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo cywilne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 637

. Co to jest fundacja? Zakładanie i likwidacja fundacji/ akt fundacji, statut, rejestracja. Fundacja- osoba prawna typu zakładowego. Dla osiągania pewnego celu społecznie użytecznego zostaje z woli fundatora wyodrębniony określony majątek, przy czym realizacja tego celu następuje z majątku lub z do...

Sposoby identyfikacji osoby fizycznej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 819

. Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania(domicyl a rezydencja) jako sposoby identyfikacji osoby fizycznej. *Nazwisko i imię - językowe oznaczenie indywidualnej osoby fizycz­nej. wybór nazwisko zależy od przynależności do grupy rodzinnej, a imię od rodziców/opiekunów. -zmiana nazwiska lub imienia do...

Klasyfikacja praw podmiotowych - Prawa majątkowe

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 896

Klasyfikacja praw podmiotowych -majątkowe- to prawa rzeczowe, wierzytelności opiewające na świadczenia majątkowe, prawa majątkowo-małżeńskie, autorskie(pukiel włosów po drugiej osobie). Za prawa majątkowe uważa się roszczenia pieniężne(zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę) i niemajątkowe- ...