prawo cywilne opracowanie zagadnień

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1379
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prawo cywilne opracowanie zagadnień - strona 1

Fragment notatki:

Narkiewicz. Notatka składa się z 1 strony.
PRAWO II KONSPEKT Zasada wolności gospodarczej.
Co to jest działalność gospodarcza. Kto to jest przedsiębiorca. Gdzie należy uzyskać wpis jeśli chcemy prowadzić działalność gospodarczą 1.ZASADA WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ Jest to cecha konstytutywna gospodarki rynkowej, podstawa nowego ustroju społeczno-gospodarczego. Zawarta jest w prawie działalności gospodarczej: „podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa”. Wolność gospodarczą - można określić jako domniemanie swobody podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, jeśli co innego nie wynika z przepisów ustawowych. Na pojęcie wolności gospodarczej składa się zespół różnych wolności i praw, jak : -prawo własności -prawo do przedsiębiorczości, -prawo do wolnej i równej konkurencji, itd. Charakter poszczególnych praw decyduje o charakterze wolności gospodarczej i jej zakresie. Konstytucja RP w art. 20 stanowi, że społeczna gospodarka rynkowa , oparta na wolności działalności gospodarczej i własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego RP . Natomiast zgodnie z art. 22 Konstytucji RP ograniczenie wolności gospodarczej jest dopuszczane tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Podstawową gwarancją, która umożliwi funkcjonowanie wolności działalności gospodarczej musi być: stabilne ustawodawstwo, apolityczny charakter kształtowania i stosowania mechanizmów funkcjonowania gospodarki państwa. 2.CO TO JEST DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA jest to zarobkowa działalność wytwórcza , budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie , rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. 3.KTO TO JEST PRZEDSIĘBIORCA Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest , osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjne nie będąca osoba prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej 4. GDZIE NALEŻY UZYSKAĆ WPIS JEŻELI CHCEMY PROWADZIC DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo do Ewidencji Działalności Gospodarczej . Spółka kapitałowa w organizacji może podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców. Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz