Prawo opracowanie zagadnień

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo opracowanie zagadnień - strona 1 Prawo opracowanie zagadnień - strona 2 Prawo opracowanie zagadnień - strona 3

Fragment notatki:

Narkiewicz. Notatka składa się z 6 stron.
PRAWO punkty od 5-9
5. Ewidencja Działalności Gospodarczej: Kto prowadzi ewidencję; Ewidencja Działalności Gospodarczej (EDG) - ewidencja osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (również na podstawie koncesji i zezwoleń). Ewidencja ta jest jawna i prowadzą ją gminy . Organem ewidencyjnym jest: wójt , burmistrz lub prezydent miasta . Dokonuje on wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
Kiedy org an ewidencyjny odmówi wpisu; Organ ewidencyjny wydaje decyzję o odmowie wpisu, jeżeli:
1) zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy,
2) zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie,
3) prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu
działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę
Wykreślenie z ewidencji - przyczyny; 1. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu w przypadku:
zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej,
jeżeli po dokonaniu wpisu wystąpią okoliczno ś ci, o których mowa w art. 7c pkt 1 i 3,
wpisania do rejestru przedsiębiorców spółki handlowej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej, w zakresie działalności wpisanej do rejestru przedsiębiorców
zmiany miejsca zamieszkania przedsiębiorcy,
2. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega także w przypadku gdy organ ewidencjonowany dokonał go z naruszeniem prawa lub dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe. W tym przypadku stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
postępowania administracyjnego dotyczące wznowienia postępowania i stwierdzenia
nieważności decyzji.
3. Wykreślenie w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, następuje z chwilą
otrzymania przez organ ewidencyjny informacji o wpisaniu przedsiębiorcy do
rejestru przedsiębiorców, w części objętej przedmiotem działalności przekształconej
spółki cywilnej, przekazanej przez Centralną Informację Krajowego Rejestru
Sądowego, na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, wpis do ewidencji działalności gospodarczej
podlega wykreśleniu z ewidencji prowadzonej przez dotychczas właściwy organ ewidencyjny.
5. Organ ewidencyjny może wykreślić z urzędu wpis zawierający dane niegodne z rzeczywistym stanem rzeczowym.
Jakich czynności musi dokonać osoba, która zamierzą podjąć działalność gospodarczą: Pierwsze kroki, które należy podjąć, decydując się na otwarcie działalności gospodarczej:
Udać się do Urzędu Miasta (Gminy) lub Krajowego Rejestru Sądowego w celu zgłoszenia jej do ewidencji działalności gospodarczej


(…)

… z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu cywilnego, Prawa o aktach stanu cywilnego oraz innych aktów prawnych.

… w ciągu 7 dni od podjęcia działalności gospodarczej lub zatrudnienia pracownika istnieje obowiązek ubezpieczenia
Państwowa Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcja Pracy, SANEPID ponieważ działalność gospodarcza powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, bhp, przeciwpożarowymi i branżowymi
6. Reglamentacja działalności gospodarczej
Pojęcie:
Reglamentacja, ograniczenie…
… organu władzy na jej prowadzenie (koncesji, uprawnienia). Reglamentacja dóbr materialnych wiąże się najczęściej z koniecznością ich racjonowania.
Narzędzia służące reglamentacji (koncesja, zezwolenie, licencja, zgoda);
Koncesja - jest to władczy akt administracyjny wydawany przez organ koncesyjny. Akt ten upoważnia koncesjonariusza do prowadzenia ściśle określonej działalności gospodarczej…
… wymaga jest : Uzyskanie zezwolenia określa ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807), nakładając taki obowiązek w przypadkach działalności związanej z:
1. Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:
a)poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bez zbiornikowego magazynowania substancji…
… lotniczych.
Odmowa wydania koncesji:
Art. 56. 1. Organ koncesyjny może odmówić udzielenia koncesji lub ograniczyć jej zakres w
stosunku do wniosku o udzielenie koncesji albo odmówić zmiany koncesji:
1) gdy przedsiębiorca nie spełnia warunków wykonywania działalności gospodarczej objętej
koncesją określonych w ustawie lub warunków podanych do wiadomości przedsiębiorcom w trybie
art. 48 ust. 2 lub art. 51 ust…
… z definicją słownikową „wadium” oznacza kwotę w gotówce lub w papierach wartościowych składaną do rąk osoby rozpisującej przetarg lub wpłacaną do depozytu sądowego jako gwarancja, że oferent nie zmieni ani nie wycofa złożonej oferty i zawrze w określonym terminie umowę
Ustawa przewiduje zwrot wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, Wykonawcy wykluczonego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz