Promesa koncesyjna i tryb udzielania koncesji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Promesa koncesyjna i tryb udzielania koncesji - strona 1 Promesa koncesyjna i tryb udzielania koncesji - strona 2 Promesa koncesyjna i tryb udzielania koncesji - strona 3

Fragment notatki:

pojęcie promesy koncesyjnej. PROMESA - jest to przyrzeczenie, obietnica złożona przez organ koncesyjny przedsiębiorcy, że uzyska on koncesję. Promesa oznacza potwierdzenie, że w tym stanie prawnym i faktycznym podmiot uzyska koncesję. Przedsiębiorca musi spełnić określone warunki
W promesie oznacza się jej okres ważności, który nie może być krótszy niż 6 miesięcy. W okresie ważności promesy nie można odmówić udzielenia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej określonej w promesie, chyba że:
1) uległy zmianie dane zawarte we wniosku o udzielenie promesy;
2) wnioskodawca nie spełnił wszystkich warunków określonych w promesie;
3) wystąpiły okoliczności na podstawie których organ może cofnąć koncesję lub zmienić jej zakres
Omów tryb udzielania koncesji w prawie polskim . Postępowanie koncesyjne - to postępowanie, którego przedmiotem jest udzielenie, zmiana lub cofnięcie koncesji.
Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu należy do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji, chyba że ustawa szczególna stanowi inaczej.
Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu w stosunku do wniosku następuje w drodze decyzji (decyzja administracyjna uznaniowa). W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy KPA Wniosek o udzielenie lub o zmianę koncesji zawiera (są to wymogi ogólne, należy podać także informacje oraz dołączyć dokumenty określone w przepisach ustaw szczególnych regulujących działalność gospodarczą wymagającą uzyskania koncesji):
1) firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
2) numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji oraz NIP;
3) określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja. Przed podjęciem decyzji w sprawie udzielenia koncesji lub jej zmiany organ koncesyjny może :
1) wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, brakującej dokumentacji poświadczającej, że spełnia on warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania określonej działalności gospodarczej, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia;
2) dokonać sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie koncesji w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją oraz czy daje rękojmię prawidłowego wykonywania działalności objętej koncesją.

(…)

… może być udzielona koncesja - nie niższą niż opłata skarbowa albo inna opłata o charakterze publicznoprawnym, przewidziana w odrębnych przepisach za udzielenie koncesji;
2) miejsce i termin składania ofert;
3) szczegółowe warunki, jakie powinna spełniać oferta;
4) wysokość, formę i termin wniesienia wadium;
5) termin rozstrzygnięcia przetargu.
Organ koncesyjny dokonuje wyboru ofert w liczbie zgodnej z liczbą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz