Publiczne prawo gospodarcze

note /search

Sprzedaż przedsiębiorstwa i wniesienie do spółki - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 140
Wyświetleń: 903

prywatyzacja bezpośrednia Głównym założeniem prywatyzacji bezpośredniej jest stworzenie możliwości dokonywania szybkich zmian własnościowych w przedsiębiorstwach państwowych, określanych jako małe i średnie. Jest to zmiana formy własności przedsiębiorstw państwowych bez uprzedniej komercjalizacji. P...

Krajowa Izba Odwoławcza

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1617

Krajowa Izba Odwoławcza Art. 172.   1. Tworzy się Krajową Izbę Odwoławczą przy Prezesie Urzędu, zwaną dalej "Izbą", właściwą do rozpoznawania odwołań od rozstrzygnięć protestów wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Organami Izby są:    1)   Prezes;    2)   wiceprezes;    3...

Wybór partnera prywatnego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1428

Wybór partnera prywatnego wybór 1) Jeżeli wynagrodzeniem partnera prywatnego jest prawo do pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, albo przede wszystkim to prawo wraz z zapłatą sumy pieniężnej, wyboru partnera prywatnego dokonuje się stosując przepisy ustawy o koncesjach ...

Prawo gospodarcze - Prawo administracyjne

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 896
Wyświetleń: 3759

1. POJECIE I PODZIAŁ ADMINISTRACYJNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO I JEGO GŁÓWNE OBSZARY Prawo administracyjno - gospodarcze tworzy w polskim systemie prawa odrębną grupę norm prawnych regulujących pozycje organów administracji publicznej (organów wykonujących funkcje administracji publicznej) oraz ich...

Cechy charakterystyczne koncesji typu klasycznego - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 154
Wyświetleń: 672

cechy charakterystyczne koncesji typu klasycznego. Czyli francuskiego. Polegała na odstępowaniu od monopolu państwowego na rzecz przedsiębiorców niepaństwowych w celu zlecenia im i realizacji zadań administracyjnych państwa o charakterze gospodarczym. Cechy koncesji typu francuskiego: Jest umową ad...

Działania koordynacyjne i ekonomiczno-finansowe państwa - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 91
Wyświetleń: 511

funkcje państwa w gospodarce. Działalność państwa w sferze gospodarczej, związana z realizacją polityki gospodarczej, przyjmuje postać działań: organizatorskich, koordynacyjnych, reglamentacyjnych, ekonomiczno-finansowych, nadzorczych, kontrolnych i ochronnych. Podział ten opiera się na przedmiocie...

Proces prywatyzacji przedsiębiorstwa - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 126
Wyświetleń: 518

pojęcie prywatyzacji. W znaczeniu prawnym prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych oznacza świadomą i dobrowolną rezygnację przez państwo z własności przedsiębiorstwa państwowego na rzecz podmiotów prywatnych lub innych (zwykle niepaństwowych), podejmowaną w celu zmiany reżimu prawnego i finansowego...

Test - działalność gospodarcza

 • Uniwersytet Gdański
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 2772
Wyświetleń: 6951

I Uprawnienie do zawieszenia działalności gospodarczej przysługuje: przedsiębiorcy niezatrudniającemu pracowników przedsiębiorcy zatrudniającemu mniej niż 5 pracowników każdemu przedsiębiorcy bez względu na fakt zatrudniania pracowników Do postępowania przed sądem rejestrowym, w zakresie nieure...

Test gospodarka komunalna

 • Uniwersytet Gdański
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 903
Wyświetleń: 2730

I Gospodarka komunalna polega na: wykonywaniu zadań własnych wykonywaniu zadań zleconych obie odpowiedzi są prawidłowe Prezes UOKiK jest: naczelnym organem administracji państwowej centralnym organem administracji rządowej cent...

Test II działalność gospodarcza

 • Uniwersytet Gdański
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 861
Wyświetleń: 2611

II Punkt kontaktowy prowadzi: Minister sprawiedliwości Minister właściwy do spraw gospodarki gmina Centralna Informacja KRS Spółka komandytowa: nie jest przedsiębiorcą podlega wpisowi do CEIDG podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS podlega wpisowi do rejestru spółek handlowych Pr...