Test - działalność gospodarcza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2765
Wyświetleń: 6895
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test - działalność gospodarcza - strona 1

Fragment notatki:

I
Uprawnienie do zawieszenia działalności gospodarczej przysługuje:
przedsiębiorcy niezatrudniającemu pracowników
przedsiębiorcy zatrudniającemu mniej niż 5 pracowników
każdemu przedsiębiorcy bez względu na fakt zatrudniania pracowników
Do postępowania przed sądem rejestrowym, w zakresie nieuregulowanym w ustawie o KRS, stosuje się:
kpa
co do zasady przepisy k.p.c. o postępowaniu procesowym
co do zasady przepisy k.p.c. o postępowaniu nieprocesowym
Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać bezgotówkowej zapłaty:
Gdy drugą stroną transakcji jest konsument
W celu zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne
Na żądanie innego przedsiębiorcy Odpis z KRS rejestru przedsiębiorców:
Jest wydawany przez Sąd Rejonowy w którym złożono wniosek
Jest wydawany przez Centralną Informację KRS i ma moc dokumentu urzędowego
Ma moc dokumentu urzędowego, jeżeli wniosek dotyczył wydania odpisu w formie elektronicznej W przypadku rozbieżności między wpisem do Rejestru a ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obowiązuje
Wpis w Rejestrze
Treść ogłoszenia
Treść wniosku o wpis Wniosek o wpis podmiotu do rejestru przedsiębiorców podlega:
opłacie skarbowej
opłacie sądowej nie podlega opłacie
Zawieszenie działalności dokonywane jest:
z urzędu
na wniosek
z urzędu lub na wniosek
Punkt kontaktowy prowadzi:
Minister sprawiedliwości
Minister właściwy do spraw gospodarki
gmina
Centralna Informacja KRS
Wniosek o wpis do CEIDG osoby, która ma już nadany nr NIP stanowi:
zgłoszenie identyfikacyjne
zgłoszenie aktualizacyjne
zgłoszenie skarbowe
Numer nadawany przez urząd statystyczny to: PESEL
NIP
REGON
Co do zasady przedsiębiorca może rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej:
w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców KRS
w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG
odpowiedzi a) i b) są prawidłowe
w dniu dokonania wpisu do CEIDG lub do rejestru przedsiębiorców KRS
Elektroniczny katalog dokumentów prowadzony jest dla:
spółek komandytowych, sp. z o.o., spółek akcyjnych i spółek europejskich
spółek akcyjnych, spółek europejskich, sp. z o.o.
spółek akcyjnych, sp. z o.o., spółek komandytowo-akcyjnych i spółek europejskich
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz