Krajowa Izba Odwoławcza

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1603
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Krajowa Izba Odwoławcza - strona 1 Krajowa Izba Odwoławcza - strona 2 Krajowa Izba Odwoławcza - strona 3

Fragment notatki:

Krajowa Izba Odwoławcza Art. 172.   1. Tworzy się Krajową Izbę Odwoławczą przy Prezesie Urzędu, zwaną dalej "Izbą", właściwą do rozpoznawania odwołań od rozstrzygnięć protestów wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Organami Izby są:    1)   Prezes;    2)   wiceprezes;    3)   zgromadzenie ogólne, które tworzą członkowie Izby. 3. Prezes Izby kieruje pracami Izby, a w szczególności:    1)   reprezentuje Izbę na zewnątrz;    2)   przewodniczy zgromadzeniu ogólnemu;    3)   ustala terminy posiedzeń składów orzekających Izby, a także zarządza łączne rozpoznanie odwołań;    4)   wyznacza skład orzekający Izby do rozpoznania odwołania, w tym jego przewodniczącego;    5)   czuwa nad sprawnością pracy Izby;    6)   przedkłada Prezesowi Urzędu, po przyjęciu przez zgromadzenie ogólne, roczną informację o działaniu Izby uwzględniającą problemy wynikające z orzecznictwa. 4. Zgromadzenie ogólne Izby:    1)   przygotowuje i przyjmuje roczną informację o działalności Izby uwzględniającą problemy wynikające z orzecznictwa;    2)   wyznacza skład sądu dyscyplinarnego;    3)   rozpatruje odwołanie od orzeczenia sądu dyscyplinarnego;    4)   rozpatruje i opiniuje inne sprawy przedłożone przez Prezesa Izby lub zgłoszone przez członków zgromadzenia ogólnego. 5. Zgromadzenie ogólne Izby zwołuje Prezes Izby co najmniej dwa razy w roku, a także na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Izby albo przewodniczącego sądu dyscyplinarnego w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Uchwały zgromadzenia ogólnego zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Izby; w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Izby. Art. 173.   1. W skład Izby wchodzi nie więcej niż 100 członków powoływanych i odwoływanych przez Prezesa Rady Ministrów spośród osób spełniających wymagania, o których mowa w ust. 2, i które uzyskały najlepsze wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym. 2. Członkiem Izby może być osoba, która:    1)   jest obywatelem polskim;    2)   posiada wyższe wykształcenie prawnicze;    3)   posiada pełną zdolność do czynności prawnych;    4)   korzysta z pełni praw publicznych;    5)   ma nieposzlakowaną opinię;    6)   nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;    7)   posiada minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe (staż pracy) w administracji publicznej lub na stanowiskach związanych z udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem opinii prawnych, opracowywaniem projektów aktów prawnych oraz występowaniem przed sądami i urzędami;

(…)

… znajomości przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych;
   2)   rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Postępowanie kwalifikacyjne na członków Izby ogłasza Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Urzędu, jeżeli zachodzi potrzeba zwiększenia składu Izby.
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
… i praktycznego przygotowania kandydatów, sprawnego przeprowadzania postępowań odwoławczych oraz okoliczność, że potwierdzeniem spełniania warunków, o których mowa w art. 173 ust. 2, mogą być dokumenty zawierające informacje podlegające ochronie danych osobowych, w szczególności informacja z Krajowego Rejestru Karnego.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
Art. 179. 
1. (76) Środki ochrony prawnej określone…
… członka Izby;
   5)   prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   6)   upływu 6 miesięcy zawieszenia, o którym mowa w art. 176 ust. 1;
   7)   orzeczenia kary dyscyplinarnej wykluczenia ze składu Izby;
   8)   niezłożenia w terminie jednego z oświadczeń, o których mowa w ust. 3;
   9)   odmowy złożenia ślubowania;
   10)  nieobjęcia stanowiska w terminie określonym…
… dyscyplinarnej za naruszenie swoich obowiązków i uchybienie godności zawodowej.
2. Karami dyscyplinarnymi są:
   1)   upomnienie;
  2)   usunięcie z zajmowanej funkcji;
  3)   wykluczenie ze składu Izby.
3. Orzeczenie kary, o której mowa w ust. 2 pkt 2, oznacza niemożność sprawowania przez 3 lata funkcji Prezesa, wiceprezesa, rzecznika dyscyplinarnego oraz członka sądu dyscyplinarnego.
4. W sprawach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz