Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego - Gospodarka komunalna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego  - Gospodarka komunalna - strona 1 Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego  - Gospodarka komunalna - strona 2 Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego  - Gospodarka komunalna - strona 3

Fragment notatki:

Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego - ustawa o samorządzie gminnym - 8-03-1990 (zwrócić uwagę na art. 7 i 9)
- ustawa przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - 10-05-1990 (zwrócić uwagę na art. 5 i 8) + `komunalizacja`
- ustawa o samorządzie powiatowym - 5-06-1998 (zwrócić uwagę na art. 4 i 6)
- ustawa o samorządzie województwa - 5-06-1998 (zwrócić uwagę na art. 8, 11 i 13)
Gospodarka komunalna - ustawa z 20-12-1996 o gospodarce komunalnej - ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jst, polegające na wykonywaniu przez te jst zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej
- gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych
- może być prowadzona przez jst głównie w formach prawnych - sposób realizowania zadań samorządu
- samorządowego zakładu budżetowego - one mogą być dotowane przez jst
- spółek prawa handlowego posiadające osobowość prawną (komandytowa i komandytowo-akcyjna oraz kapitałowa)
- zadania ze sfery działalności użyteczności publicznej można prowadzić (przez ograniczenie odpowiedzialności) tylko przez spółki kapitałowe, których jednocześnie jst nie może dotować
- obligatoryjny organ to rada nadzorcza
- samodzielny podmiot prawny
- powierzane w drodze umowy osobom trzecim zadań komunalnych
- to mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (to nie są ułomne osoby prawne, lecz wszelkie jednostki wyodrębnione nieposiadające osobowości prawnej)
- z uwzględnieniem przepisów - tylko na podstawie tych ustaw można powierzyć wykonywanie zadań komunalnych osobom trzecim
- poniższe ustawy dotyczą także całego aparatu państwa, a nie jedynie działalności jst, dotyczą one wydatkowania środków publicznych przez cały aparat państwa
- ustawa z 27-08-2009 - o finansach publicznych
- ustawa z 19-12-2008 - o partnerstwie publiczno-prywatnym
- ustawa z 9-01-2009 - o koncesji na roboty budowlane lub usługi
- ustawa z 29-01-2004 - Prawo zamówień publicznych
- ustawa z 24-12-2003 - o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- ustawa z 16-12-2010 - o publicznym transporcie zbiorowym
Reglamentacja działalności gospodarczej
- wolność gospodarcza / swoboda działalności gospodarczej
- swoboda dostępu do wykonywania / podejmowania działalności gospodarczej


(…)

… do udzielenia, organ koncesyjny zarządza przetarg, którego przedmiotem jest udzielenie koncesji.
- ogłoszenie o przetargu - art. 53
- organ koncesyjny / właściwy minister co do zasady - art. 47 ust. 1
- może określić szczególne warunki wykonywania koncesji - art. 48 ust. 1
- wezwanie do uzupełnienia
- odmowa lub ograniczenie koncesji - art. 56
- kontrola - art. 57 (ten art. ma też zastosowanie do działalności regulowanej - art. 70)
- art. 57 ust. 1. Organ koncesyjny jest uprawniony do kontroli działalności gospodarczej w zakresie:
1) zgodności wykonywanej działalności z udzieloną koncesją;
2) przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej;
3) obronności lub bezpieczeństwa państwa, ochrony bezpieczeństwa lub dóbr osobistych obywateli.
ust. 2. Osoby upoważnione przez organ koncesyjny do dokonywania…
… lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych; 2) wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
3) wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz