Organizacja sądów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja sądów - strona 1

Fragment notatki:

ORGANIZACJA SĄDÓW Art. 175 Konstytucji RP, wymiar sprawiedliwości w RP sprawują: SN, sądy powszechne, sądy administracyjne, sądy wojskowe. Art. 2 § 1 kpc do rozpoznawania spraw cywilnych powołane są sądy powszechne, o ile sprawy te nie należą do właściwości sądów szczególnych, oraz SN. Obok sądów powszechnych wyjątkowo mogą rozpoznawać inne organy
Ustawa- Prawo o ustroju sądów powszechnych z 2001 r. Sądami powszechnymi są sądy rejonowe, sądy okręgowe, sądy apelacyjne
Rozporządzenie z 2002 r., w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i rejonowych
Ustawa o SN z 2002
SR tworzy się dla jednej lub większej liczby gmin, w uzasadnionych przypadkach może być utworzony więcej niż jeden sąd w obrębie tej samej gminy
Dzieli się na wydziały: cywilny, karny, rodzinny i nieletnich, pracy, ksiąg wieczystych
W mieście w którym siedzibę ma SO z wydziałem ubezpieczeń, pracy i ubezpieczeń tworzy się odpowiednie wydziały w SR, również wydziały gospodarcze, W siedzibie SR lub poza jego siedzibą mogą być tworzone sądy grodzkie jako wydziały zamiejscowe SR do rozpoznawania w szczególności spraw cywilnych podlegających rozpoznawaniu w postępowaniu uproszczonym, z wyjątkiem spraw rozpoznawanych w europejskim postępowaniu nakazowym, SO dzieli się na wydziały: karny, cywilny, penitencjarny, nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń karnych, pracy oraz wydziału ubezpieczeń i gospodarczy
W SO w Warszawie działają ponadto: jednostka ds. ochrony konkurencji, energetyki, telekomunikacji i transportu drogowego, ds. rejestrowych, ochrony wspólnotowych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych SA dzieli się na wydziały: karny, cywilny, pracy i ubezpieczeń
SN wykonuje również funkcje nienależące do wymiaru sprawiedliwości a powierzone na podstawie Konstytucji i innych ustaw
Siedziba w Warszawie, Pierwszy Prezes SN (powołany na 6 lat), Prezesi SN, sędziowie SN
Liczbę stanowisk ustala Prezydent RP, na wniosek Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN
Dzieli się na 4 izby- Cywilna, Karna, Pracy i Ubezpieczeń społecznych, wojskową,
Art. 183 ust. 1 i 2 Konstytucji stanowi że SN sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania oraz wykonuje inne czynności określone w Konstytucji
Sąd ten jest organem władzy sądowniczej, powołanym do sprawowania wymiaru sprawiedliwości ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz