Nakazy zapłaty - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nakazy zapłaty - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

NAKAZY ZAPŁATY Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, sąd rozstrzyga sprawę nakazem zapłaty. Do orzeczeń tych stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach.
Nakaz zapłaty jest wydawany w postępowaniu nakazowym oraz w postępowaniu upominawczym.
W postępowaniu nakazowym - nakaz zapłaty, z chwilą uprawomocnienia się ma skutki prawomocnego wyroku. Postępowanie nakazowe prowadzone jest najczęściej przeciwko zobowiązanym z weksla, rewersu, czeku. Wierzyciel może wystąpić w postępowaniu nakazowym jako powód. Art. 485 § 3 Kpc stanowi, że: sąd może wydać nakaz zapłaty, jeżeli bank dochodzi roszczenia na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzonego pieczęcią banku oraz dowodu doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty. W postępowaniu nakazowym, gdy sąd uwzględnia powództwo, pozwany ma 2 tygodnie na zapłatę od czasu doręczenia nakazu. Nakaz zapłaty, z chwilą wydania, stanowi tytuł zabezpieczenia roszczenia, bez konieczności nadawania mu klauzuli wykonalności. Jeżeli nakaz zapłaty został wydany na podstawie weksla, warantu, rewersu bądź czeku, to po upływie 2 tygodni (czas na wniesienie zarzutów) staje się on natychmiast wymagalny. W postępowaniu upominawczym - orzeczenia sądu zapadają tu w formie nakazu zapłaty, który z chwilą uprawomocnienia się ma skutki prawomocnego wyroku. Wszczęcie: art. 498 § 1: Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. Brak tu jest zatem odstępstwa od zasady, że o zastosowaniu tego trybu decyduje sąd (patrz: post. nakazowe). Art. 499: Nakaz zapłaty nie może być wydany, jeżeli według treści pozwu: roszczenie jest oczywiście bezzasadne; przytoczone okoliczności budzą wątpliwość co do zgodności z prawdziwym stanem rzeczy; zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego; miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdy doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju. W ciągu 14 dni od daty doręczenia nakazu zapłaty pozwany winien zaspokoić roszczenie lub wnieść sprzeciw. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz