Powództwo wzajemne.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powództwo wzajemne. - strona 1 Powództwo wzajemne. - strona 2

Fragment notatki:

POWÓDZTWO WZAJEMNE Pozwany może od chwili doręczenia pozwu wytoczyć powództwo wzajemne- jest to środek merytorycznej obrony pozwanego w procesie cywilnym i tego punktu widzenia ma charakter defensywny. Z drugiej strony stanowi samodzielny sposób dochodzenia przez pozwanego roszczeń wzajemnych pozostających w związku z roszczeniami powoda lub nadającymi się do potrącenia czyli tych roszczeń, które ma w stosunku do powoda w procesie cywilnym. Uwzględniając ten drugi aspekt- powództwo wzajemne ma charakter ofensywny. Powództwo wzajemne ma więc dwoisty charakter.
może być wnoszone niezależnie od tego, czy pozwany uznaje swoje żądanie i niezależnie od zarzutów jakie podnosi, sąd obowiązany jest o każdym powództwie rozstrzygać oddzielnie
Art. 204 warunki dopuszczalności Stan sprawy w toku, doręczono mu pozew
Zachowanie terminu
W odpowiedzi na pozew - w postępowaniu gospodarczym udzielenie odpowiedzi na pozew jest dla pozwanego obligatoryjne
oddzielnie ale nie później niż na 1 rozprawie w sprzeciwie od wyroku zaocznego- od wyroku zaocznego jest jedynym środkiem zaskarżania tego wyroku przez pozwanego- pozwany nie może wnieść apelacji od wyroku zaocznego; wyrok zaoczny wydaje się gdy pozwany pozwanemu prawidłowo doręczono pozew i powiadomiono o terminie rozprawy nie podejmuje w tym procesie obrony
Związek z powództwem głównym względnie zdatność roszczenia wzajemnego do potrącenia z głównym
W związku z roszczeniem powoda i nadaje się do potrącenia (art. 498 kc) § 1. Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym § 2.Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Identyczność stron Tylko pozwany z powództwa głównego, niedopuszczalne we współuczestnictwie koniecznym
Wnosi się do sądu powództwa głównego, jeśli jednak podlega rozpoznaniu przez SO a sprawa była wszczęta w SR to zostanie przekazana sądowi właściwemu
Zasadą jest że powinny być rozpoznane łącznie i rozstrzygnięte jednym wyrokiem, ale może zasądzić oddzielną rozprawę, możliwe są również wyroki częściowe Wyłączone w sprawach Sprawy o rozwód i separację, sprawy o zaprzeczenie macierzyństwa lub ojcostwa
Sprawy o naruszenie posiadania, sprawy gospodarcze
Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym od chwili doręczenia pozwu zbycie przedmiotu sporu nie ma wpływu na dalszy bieg sprawy ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz