Czynności procesowe-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2870
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynności procesowe-opracowanie - strona 1 Czynności procesowe-opracowanie - strona 2 Czynności procesowe-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

CZYNNOŚCI PROCESOWE(kategorie):
1.zarzut procesowy
2.zaprzeczenie (oświadczenie procesowe)
3.powództwo wzajemne
 
Ad1) Zarzuty procesowe dzielimy na: a)zarzuty proces. formalne i b)zarzuty proces. merytoryczne.
Zarzuty formalne- odnoszą się do strony formalnej postępowania - biegu postępowania (wszczęcia, kontynuowania, zakończenia).
Zarzuty merytoryczne-odnoszą się to orzeczenia in meriti czyli orzeczenia merytorycznego- inaczej do zasadności powództwa.
Dolecki pisze również o podziale na: peremptoryjne i delatoryjne - podział ten odnosi do zarzutów formalnych i merytorycznych. Jednak wg Torbusa ten podział odnosi się wyłącznie do zarzutów formalnych. Zarzut dylatoryjny- wstrzymujący względnie zawieszający nie doprowadza on do zakończenia postępowania z przyczyn formalnych ale wyłącznie do wstrzymania jego biegu.
Zarzut peremptoryjny- zwany niweczącym, doprowadza do zakończenia postępowania z przyczyn formalnych.
Zarzut formalny nie dotyczy merytorycznej strony postępowania a zatem jego uwzględnienie nie prowadzi do zakończenia sporu prawnego co za tym idzie- gdy upadają podstawy zarzutu formalnego zawsze można ponownie wytoczyć powództwo między tymi samymi stronami w tej samej sprawie.
Np: # 12-latek zatrudnił się na budowie( czyli wbrew prawu) nie otrzymał wynagrodzenia, udaje się więc do sądu ale jego pozew nie zostaje rozpatrzony bo brak mu zdolności procesowej. Gdy będzie miał 18 teoretycznie może ponownie pozwać osobę na rzecz której świadczył coś w rodzaju pracy- zarzut braku zdolności proces.- prowadzi do zakończenia postępowania..
# Pozywamy konsula ale ten ma immunitet więc sądy polskie nie mają jurysdykcji krajowej. Gdy państwo wysyłające konsula zrzeknie się immunitetu lub osoba konsula przestanie być konsulem wówczas można go ponownie pozwać- to zarzut braku jurysdykcji krajowej- prowadzi do zakończenia postępowania.
#art.202 KPC zarzut formalny, dylatoryjny- niewłaściwość miejscowa sądu. Uwzględnienie zarzutu prowadzi wyłącznie do tego że następuje wstrzymanie biegu postępowania. Sąd niewłaściwy przekaże sprawę do sądu właściwego.
 
#W jaki sposób sąd rozstrzyga o zarzutach formalnych?
*Gdy chodzi o nie uwzględnienie zarzutu sąd albo:
1.wydaje postanowienie oddalające zarzuty ale tylko wtedy gdy chodzi o zarzuty odnoszące się do nieważności postępowania, np: zarzut braku drogi sądowej, zarzut braku jurysdykcji. Chodzi o takie sytuacje dla których ustawodawca przewidział odrzucenie pozwu - jeżeli sędzia błędnie by nie odrzucił pozwu wówczas zachodzi nieważność postępowania.
2.W pozostałych wypadkach w razie nie uwzględnienia zarzutu formalnego sąd nie wydaje oddzielnego postanowienia - sąd ,,rozstrzyga" o zarzucie w uzasadnieniu.

(…)

… to co do zasady zawsze postanowienie, w wypadku zarzutów dylatoryjnych wyjątkowo zarządzenie.
 
#Zarzuty merytoryczne- dotyczą one orzeczenia merytorycznego, zawsze uwzględnienie zarzutu merytorycznego prowadzi do wydania wyroku- czyli orzeczenia kończącego definitywnie spór między stronami. Prawomocny wyrok merytoryczny ( jak każde inne orzeczenie merytoryczne) wydane w postępowaniu procesowym rodzi skutek ne bis in idem (nie 2 razy o to samo między tymi samymi stronami, res iudicata). Wyjątkowo ową zasadę przełamuje zarzut przedwczesności powództwa, wtedy gdy powód dochodzi roszczenia (wierzytelności) niewymagalnego to wówczas uwzględnienie zarzutu prowadzi do wydania wyroku. Jednak gdy roszczenie stanie się wymagalne powód może ponownie wytoczyć powództwo. Np: Zarzut przedwczesności powództwa ma jakoby…
… nieprocesowym
3.FORMA- pisemna
4.PRZESŁANKA ZWIĄZANA Z PREKLUZJĄ PROCESOWĄ-powództwo wzajemne można wytoczyć jednocześnie z odpowiedzią na pozew nie później jednak niż na 1-ym posiedzeniu wyznaczonym na rozprawie albo w sprzeciwie od wyroku zaocznego. W niektórych postępowaniach w ogóle wyłączona jest możliwość wytoczenia powództwa wzajemnego, np: w postępowaniu nakazowym.
 
W sytuacji gdy brak jest którejś…
… jako samodzielny środek obrony. W odpowiedzi na egzaminie należy napisać- niektóre wnioski procesowe.
Z zarzutami procesowymi, oświadczeniami i jak też z niektórymi wnioskami procesowymi wiąże się tzw. prekluzja procesowa. Aby przyspieszyć postępowanie zaostrza się wymogi formalne. Oznacza to że czynność nie dokonana w odpowiedniej formie nie wywoła skutków procesowych.
Od formalizmu procesowego należy odróżnić…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz