Postępowania nakazowe i upominawcze - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowania nakazowe i upominawcze - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

POSTĘPOWANIA NAKAZOWE I UPOMINAWCZE
Stanowią one odrębne postępowania przyspieszone i uproszczone. Istota tych postępowań polega na tym, że na podstawie pozwu i dołączonych do niego dokumentów, organ sądowy wydaje bez rozprawy i bez wysłuchania pozwanego nakaz zapłaty, którym poleca pozwanemu spełnienie świadczenia. Pozwany może przez wniesienie środka zaskarżenia wywołać zwykłe postępowanie w sprawie. POSTĘPOWANIE NAKAZOWE
Należy do właściwości sądów rejonowych lub okręgowych w zależności od wartości przedmiotu sporu. W pozwie powód powinien zgłosić wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym. Do pozwu, którym może dochodzić roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, powód powinien dołączyć do pozwu dokumenty uzasadniające żądanie:
dokument urzędowy
zaakceptowany przez dłużnika rachunek
wezwanie dłużnika do zapłaty i pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu
zaakceptowane przez dłużnika żądanie zapłaty, zwrócone przez bank i nie zapłacone z powodu braku środków na rachunku bankowym
Pozew powinien być wniesiony do sądu właściwości ogólnej albo sądu miejsca wykonania zobowiązania.
Sąd wydaje nakaz zapłaty na posiedzeniu niejawnym. Jeżeli brak podstaw do wydania, przewodniczący wyznacza rozprawę, chyba że sprawa może być rozpoznana na posiedzeniu niejawnym. Nakaz zapłaty z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Od wydanego nakazu zapłaty pozwanemu przysługują zarzuty, które obowiązany jest wnieść w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia nakazu zapłaty. W zarzutach należy wskazać zakres zaskarżenia. Jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, wniesienie zarzutów wymaga również tej formy.
Pozwany może przedstawiać do potrącenia wierzytelności, ale tylko te, które zostały stwierdzone dokumentami, o których mowa w punktach 1- 4. Pozwany nie może wnosić powództwa wzajemnego. W sytuacji prawidłowego wniesienia zarzutów przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie odpisu zarzutów powodowi.
Po przeprowadzeniu rozprawy sąd wydaje wyrok, w którym nakaz zapłaty utrzymuje w mocy albo go uchyla w całości lub w części i w tym zakresie powództwo oddala bądź też postanowieniem pozew odrzuca lub postępowanie umarza. Do orzeczeń sądu wydanego po rozprawie stosuje się przepisy o orzeczeniach sądu I instancji i ich zaskarżalności. POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE
Należy do właściwości sądów rejonowych i okręgowych, sąd rozpoznaje sprawy na posiedzeniu niejawnym. Jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, sąd wydaje nakaz zapłaty. Sąd nie może wydać nakazu zapłaty jedynie wtedy, gdy według treści pozwu:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz