Postępowanie nakazowe i upominawcze.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie nakazowe i upominawcze. - strona 1 Postępowanie nakazowe i upominawcze. - strona 2

Fragment notatki:

. POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE Cechy: uproszczone, przyspieszone; postępowanie o charakterze fakultatywnym. Orzeczenie w nim zapadłe to nakaz zapłaty , który z chwilą uprawomocnienia się ma skutki prawomocnego wyroku.
Wszczęcie: wyłącznie na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie (zasada dyspozycyjności). UWAGA! fakt ten stanowi wyjątek od zasady obowiązującej w innych postępowaniach odrębnych - że to nie powód, lecz sąd z urzędu decyduje o stosowaniu w toku rozpoznawania sprawy przepisów o postępowaniach odrębnych. Zakres zastosowania: prawna ochrona roszczenia pieniężnego lub świadczenia innych rzeczy zamiennych.
Właściwość sądów: postępowanie nakazowe należy do właściwości:
sądów rejonowych przy wartości przedmiotu sporu do 30 000 zł;
sądów okręgowych przy wartości przedmiotu sporu powyżej 30 000 zł.
Istnieje tu jednak właściwość miejscowa sądu przemienna - pozew może być wniesiony albo do sądu właściwości ogólnej, albo do sądu miejsca wykonania zobowiązania. Rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym odbywa się na posiedzeniu niejawnym. Żądanie winno być udokumentowane, udowodnione dołączonymi do pozwu dokumentami urzędowymi (art. 244 Kpc: dokumenty sporządzone w przewidzianej formie, sporządzone przez uprawniony organ w zakresie działania tego organu np. organizacje społeczne, zawodowe, spółdzielcze, w zakresie zadań zleconych tym organizacjom w zakresie administracji państwowej. Istnieją tu 2 domniemania (wzruszalne):
że oświadczenie woli jest zgodne z rzeczywistą treścią stosunków faktycznych i prawnych;
że pochodzi od organu, który dokument wydał. Poza dokumentami urzędowymi, wśród dowodów winny się znaleźć:
zaakceptowany przez dłużnika rachunek wystawiony przez wierzyciela;
wezwanie dłużnika do zapłaty wraz z pisemnym uznaniem długu przez dłużnika (upoważnia sąd do wydania nakazu - art. 485 Kpc);
zaakceptowany przez dłużnika dług oraz brak środków na rachunku dłużnika.
Postępowanie nakazowe prowadzone jest najczęściej przeciwko zobowiązanym z weksla, rewersu, czeku. Wierzyciel może wystąpić w postępowaniu nakazowym jako powód. Art. 485 § 3 Kpc stanowi, że: sąd może wydać nakaz zapłaty, jeżeli bank dochodzi roszczenia na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzonego pieczęcią banku oraz dowodu doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty. Banki uzyskały tym samym przywilej procesowy (przywilej egzekucyjny). Ponadto bank na podstawie art. 97 i nast. Ustawy - Prawo bankowe może wydawać tytuły egzekucyjne przeciwko osobie, która bezpośrednio wchodziła w relacje z bankiem (np.: kredyt, pożyczka), gdy:


(…)

… tym samym przywilej procesowy (przywilej egzekucyjny). Ponadto bank na podstawie art. 97 i nast. Ustawy - Prawo bankowe może wydawać tytuły egzekucyjne przeciwko osobie, która bezpośrednio wchodziła w relacje z bankiem (np.: kredyt, pożyczka), gdy:
osoba ta poddała się egzekucji;
ale tylko do kwoty należności;
sąd nadał temu tytułowi klauzulę wykonalności.
Do roku 1995 na podstawie dotychczas…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz