Zagadnienia na test.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na test. - strona 1 Zagadnienia na test. - strona 2 Zagadnienia na test. - strona 3

Fragment notatki:

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, tytułem egzekucyjnym nie jest: orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu,
wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem, oświadczenie dłużnika w formie pisemnej z datą pewną, w którym dłużnik poddał się egzekucji i które obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej. 59. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, nakazowi zapłaty wydanemu w postępowaniu upominawczym, klauzulę wykonalności nadaje się: A. z urzędu niezwłocznie po jego uprawomocnieniu się, B. na wniosek niezwłocznie po jego wydaniu,
C. z urzędu niezwłocznie po jego wydaniu.
60. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, tytuł wykonawczy zobowiązujący do wydania ruchomości indywidualnie oznaczanej upoważnia do prowadzenia egzekucji: A. tylko przeciwko dłużnikowi,
B. tylko przeciwko dłużnikowi i małżonkowi dłużnika, C. przeciwko każdemu, kto tą ruchomością włada. 61. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, co do zasady, termin do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności biegnie dla dłużnika: A. od daty doręczenia mu odpisu tego postanowienia przez sąd nadający klauzulę,
B. od daty ogłoszenia tego postanowienia przez sąd nadający klauzulę, C. od daty doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji przez organ egzekucyjny. 62. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli złożona w postępowaniu egzekucyjnym kwota pieniężna nie podlega natychmiastowemu wydaniu, powinna być złożona na rachunek depozytowy: sądu, komornika sądowego,
Narodowego Banku Polskiego.
63. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w postępowaniu egzekucyjnym sprzedaż ruchomości obciążonej zastawem rejestrowym nastąpi nie wcześniej niż po upływie tygodnia od dnia zawiadomienia: A. zastawcy, B. zastawnika, C. sądu rejestrowego. 64. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, komornik - o ile nie wyraził zgody na dokonanie wpłat w inny sposób - jest zobowiązany do przyjęcia wpłaty dokonanej przez dłużnika: czekiem,
kartą kredytową, poleceniem przelewu. 65. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, po ukończeniu postępowania egzekucyjnego należy na tytule wykonawczym zaznaczyć wynik egzekucji i tytuł: zawsze zwrócić wierzycielowi,
zawsze zatrzymać w aktach, zatrzymać w aktach, jeżeli świadczenie objęte tytułem zostało całkowicie zaspokojone. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz