Zagadnienia na test.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na test. - strona 1 Zagadnienia na test. - strona 2

Fragment notatki:

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, prawomocne postanowienie komornika w przedmiocie kosztów egzekucji podlega wykonaniu: A. dopiero po nadaniu temu postanowieniu klauzuli wykonalności przez sąd,
B . bez potrzeby zaopatrywania tego postanowienia w klauzulę wykonalności, C. po stwierdzeniu przez sąd wykonalności tego postanowienia.
81. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w dni ustawowo uznane za wolne od pracy oraz w porze nocnej: A. komornik nie może dokonywać czynności egzekucyjnych w żadnym wypadku,
B. komornik może dokonywać czynności egzekucyjne w każdym wypadku,
C. komornik może dokonywać czynności egzekucyjne tylko w wypadkach szczególnie uzasadnionych za pisemnym zezwoleniem prezesa sądu rejonowego. 82. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, zajęcia ruchomości komornik dokonuje: A. przez wpisanie ruchomości do protokołu zajęcia, B. przez umieszczenie na każdej ruchomości znaku ujawniającego na zewnątrz jej zajęcie,
C. przez odebranie rzeczy ruchomych dłużnikowi i oddanie ich pod dozór wyznaczonemu dozorcy.
83. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, wniosek o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku składa się: A. w sądzie właściwości ogólnej wierzyciela, B. w sądzie właściwości ogólnej dłużnika, C. w sądzie właściwym ze względu na miejsce położenia majątku dłużnika, z którego egzekucja już jest prowadzona lub może być prowadzona.
84. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, obciążenie przez dłużnika nieruchomości po jej zajęciu jest: A. ważne, chyba że dłużnik powiadomił o tym obciążeniu komornika, B. nieważne, C. ważne i podlega ujawnieniu w protokole opisu i oszacowania nieruchomości. 85. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, na postanowienie sądu pierwszej instancji co do nadania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu przysługuje: A. zażalenie, B. apelacja,
C. skarga kasacyjna.
86. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli okaże się w postępowaniu egzekucyjnym, że wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności procesowej ani przedstawiciela ustawowego: A. organ egzekucyjny umarza postępowanie egzekucyjne z urzędu, B. organ egzekucyjny zawiesza postępowanie egzekucyjne z urzędu, C. postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu z mocy prawa.


(…)

… opisu i oszacowania nieruchomości.
85. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, na postanowienie sądu pierwszej instancji co do nadania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu przysługuje:
A. zażalenie,
B. apelacja,
C. skarga kasacyjna.
86. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli okaże się w postępowaniu egzekucyjnym, że wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności procesowej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz