Postępowanie egzekucyjne - definicja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie  egzekucyjne - definicja - strona 1 Postępowanie  egzekucyjne - definicja - strona 2

Fragment notatki:

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE
Celem postępowania egzekucyjnego jest zrealizowanie świadczenia ozna- czonego w tytule egzekucyjnym w drodze zastosowania wobec mienia lub osoby dłużnika przewidzianych przez prawo środków przymusu.
Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte na wniosek wierzyciela na podstawie tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności, czyli na podstawie tytułu wykonawczego. Prowadzi je komornik pod nadzorem sądu.
Ze względu na rodzaj świadczenia, które w drodze egzekucji ma być wymuszone, rozróżniamy egzekucję: 1) świadczeń pieniężnych, 2) świadczeń niepieniężnych.
Egzekucja świadczeń pieniężnych kieruje się przeciwko mieniu dłuż- nika i zmierza do zaspokojenia pretensji pieniężnych wierzyciela w drodze odebrania i ewentualnej sprzedaży majątku dłużnika. Kieruje się ona, zgodnie z wolą wierzyciela, przeciwko oznaczonym składnikom majątku dłużnika.
W zależności od obiektu będącego przedmiotem egzekucji rozróżniamy egzekucję: a) z nieruchomości, b) z ruchomości, c) z rachunku bankowego, d) z wynagrodzenia za pracę oraz z innych wierzytelności i praw majątkowych, e) ze statków morskich.
Egzekucja z nieruchomości i ruchomości odbywa się przez zajęcie i sprze- daż rzeczy w drodze licytacji. Tryb postępowania, ustalenie ceny wywoławczej, prowadzenie licytacji - są szczegółowo uregulowane w kodeksie postępowania cywilnego.
Stosunkowo dużą rolę odgrywa egzekucja z wynagrodzenia za pracę.
Egzekucja świadczeń niepieniężnych zmierza do zaspokojenia wierzyciela przez odebranie dłużnikowi określonych rzeczy lub uzyskanie oznaczonego zachowania. Zależna jest ona od rodzaju świadczenia, które ma być wymuszone. Jej celem może być w szczególności wydanie rzeczy rucho- mych lub nieruchomości, opróżnienie pomieszczenia (eksmisja) wymuszenie na dłużniku wykonania oznaczonej czynności, zaniechanie przez dłużnika pewnej czynności lub nieprzeszkadzanie czynności wierzyciela.
Względy natury społecznej spowodowały wprowadzenie szeregu ograni- czeń egzekucji Nie podlegają egzekucji przedmioty potrzebne dłużnikowi i członkom jego rodziny do zaspokojenia podstawowych potrzeb, zapewniające im możliwość życia i wykonywania zawodu (niezbędne przedmioty urządzenia domowego, pościel, odzież, narzędzia itd.). Ograniczona jest egzekucja na żywym i martwym inwentarzu gospodarstw rolnych.
Wynagrodzenie za pracę oraz niektóre inne powtarzające się świadczenia podlegają egzekucji według specjalnych zasad.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz