Prawo konstytucyjne - strona 4

note /search

Obywatelstwo

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 2107

Sposoby nabycia obywatelstwa. 1.Nabycie pierwotne: A) ius soli - zasada prawa ziemi B) ius sanguinis - zasada prawa krwi 2.Nabycie wtórne A) naturalizacja - uznanie przez odpowiedni organ...

Środki kontroli w MPPOiP i MPPGSiK

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 721
Wyświetleń: 3325

. Środki kontroli w MPPOiP i MPPGSiK. Oba pakty przewidują nieco różniące się od siebie systemy kontroli. W Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych obejmuje on: 1) sprawozdania składane Komitetowi Praw Człowieka przez państwa-strony paktu z realizacji jego postanowień; 2) skargi p...

Źródła prawa Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1106

Źródła prawa Unii Europejskiej. normy pierwotne - obejmujące układy (umowy międzynarodowe) tworzące Wspólnoty Europejskie i Unię Europejską, aneksy do nich, traktaty je nowelizujące, traktaty rozporządzenie przystąpieniu nowych państw do Wspólnot, traktaty z państwami nie należącymi do Wspólnot nor...

Cechy ustawy

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 3199

Cechy ustawy. A) charakter ogólny - norma ustanowiona 1.dla pewnej kategorii adresatów w wyodrębnionych ze względu na określoną cechę luby cechy(a nie określonych indywidualne) 2. której przedmiotem (w zna­czeniu zachowania się adresata normy, które winno nastąpić w ,warunkach przez nią określon...

Ekstradycja i jej przesłanki

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1876

Ekstradycja i jej przesłanki. Wydanie osoby fizycznej (przestępcy lub osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa) państwu, które ma wobec niej jurysdykcje karną, w celu osądzenia l...

Funkcje prawa wyborczego

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1904

Funkcje prawa wyborczego. Funk­cje spełniane przez wybory w każdym społeczeństwie zalezą od szeregu czynników właściwych tylko danemu społeczeństwu, tj. jego struktura, kształt systemu partyjnego, występowanie poważnych

Geneza partii politycznych

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1631

Geneza partii politycznych, Wśród wielu czynników przyczyniających się do powstania partii po­litycznych trzy miały największe znaczenie: 1) Rozwój parlamentaryzmu . Już w zgromadzeniach stanowych ich członkowie łączyli się w grupy, frakcje. Istniały one krótko (np. na czas jednego głosowania) i ...

Historyczny rozwój zawartości treściowej konstytucji

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 861
Wyświetleń: 2681

Historyczny rozwój zawartości treściowej konstytucji W ciągu minionych dwóch wieków rozwoju konstytucjonalizmu obserwu­jemy tendencje rozszerzania materii obejmowanych regulacją konstytucyjną. Wspominany już art. 16 francuskiej Deklaracji Praw Człowieka i

Inicjatywa ludowa i jej rodzaje

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2597

Inicjatywa ludowa i jej rodzaje. Inicjatywa ludowa - jest to uprawnienie określonej prawnie liczby człon­ków zbiorowego podmiotu suwerenności (ludu, narodu) do wszczęcia postępowania ustawodawczego. Inicjatywa ludowa „pozwala obywate­lom żądać od swoich przedstawicieli w parlamencie opracowania, zm...

Instytucja zgromadzenia ludowego

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1008

Instytucja zgromadzenia ludowego. Jest to zebranie ogółu uprawnionych do podejmowania decyzji. Ze względu na rozmiary współczesnych państw jest ono rzad­kością. Występuje w trzech małych kantonach szwajcarskich. Podczas zgromadzeń ludowych podejmuje się w nich decyzje w najważniejszych sprawach da...