Inicjatywa ludowa i jej rodzaje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2163
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inicjatywa ludowa i jej rodzaje - strona 1

Fragment notatki:

Inicjatywa ludowa i jej rodzaje. Inicjatywa ludowa - jest to uprawnienie określonej prawnie liczby człon­ków zbiorowego podmiotu suwerenności (ludu, narodu) do wszczęcia postępowania ustawodawczego. Inicjatywa ludowa „pozwala obywate­lom żądać od swoich przedstawicieli w parlamencie opracowania, zmia­ny lub uchylenia konkretnych ustaw"'.
Ze względu na przedmiot inicjatywy ludowej wyróżniamy:
1) inicjatywę konstytucyjną - dotyczącą materii konstytucyjnej,
2) inicjatywę ustawodawczą - dotyczącą ustawodawstwa zwykłego. Ze względu na formę przedstawienia wniosku można wyróżnić natomiast: 1) inicjatywę sformułowaną - inicjatorzy przedstawiają gotowy projekt ustawodawczy. Wniosek ten więc na­leży traktować jak wniesienie projektu regulacji prawnej, z czynnym uczestnictwem wnioskodawcy w dalszej części prac,
2) inicjatywę niesformułowaną - oznaczającą wystąpienie tylko z wnio­skiem o dokonanie odpowiedniej regulacji. W tym przypadku przygo­towanie projektu, jak również przeprowadzenie dalszej procedury usta­wodawczej pozostawione jest właściwym organom ustawodawczym. Instytucję inicjatywy ustawodawczej przewidują konstytucje niewielu państw.
O istnieniu inicjatywy ludowej w danym państwie musi wyraźnie zde­cydować ustrojodawca. Nie można wyprowadzić jej z postanowień kon­stytucji odnoszących się do praw jednostki, np. z prawa petycji czy z wolności słowa, ani też z zasad dotyczących ustroju państwowego, np. z zasady demokracji.
Podkreślić też trzeba związek inicjatywy ludowej z referendum. Te dwie instytucje ustrojowe są ze sobą ściśle (z regały) sprzężone. Projekt ustawy opracowany w drodze inicjatywy zazwyczaj zostaje następnie przedstawiony narodowi do decyzji w formie referendum.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz