Zasada suwerenności narodu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 805
Wyświetleń: 3122
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada suwerenności narodu - strona 1 Zasada suwerenności narodu - strona 2 Zasada suwerenności narodu - strona 3

Fragment notatki:

Zasada suwerenności narodu:
Art. 4. 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
- władza zwierzchnia - zasada nazwana
- art. 104. 1. Posłowie są przedstawicielami Narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców.
- władza państwowa = władza należy do narodu, naród nie wyzbywa się tej władzy tylko przekazuje ją swoim przedstawicielom, potem dzielona funkcjonalnie (prawodawcza, wykonawcza i sądownicza)
- sądy wydaja wyroki w imieniu RP. Czy mają legitymizację od narodu? Spór w doktrynie - władza sądownicza oddzielona od narodu czy pochodzi od narodu?
- naród - podmiot zdolny do wyrażania swojej woli i sprawowania władzy
- władza zwierzchnia - naród posiada władzę zwierzchnią
- władza narodu jest nadrzędna w stosunku do RP, - zasada suwerenności narodu = zasada ludowładztwa
- naród traktowany jako podmiot zdolny do wyrażania swojej woli i podejmowania decyzji państwowych
- zasada suwerenności narodu - forma sprawowania władzy zwierzchniej przez naród, ustalanie własnych kwestii działania
- czy naród można traktować jako organ państwa? - mieszkańcy gminy działający w formie referendum są traktowani jako organ gminy - kto jest tym narodem? - obywatele (preambuła), nie musza mieszkać na terytorium RP.
- art. 6 ust. 2 - Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym.
- art. 34 - prawo krwi (Ius sanguinis), urodzenie z rodziców będących obywatelami polskimi = uznanie za obywatela polskiego. Prawo ziemi posiłkowo będzie stosowane jeśli dziecko zostanie znalezione w Polsce albo rodzice nie będą mieć obywatelstwa żadnego kraju
- czy wszyscy obywatele mogą wyrażać wole? Nie, trzeba mieć czynne prawo wyborcze
Naród= elektorat
Referendum, obywatelska inicjatywa ustawodawcza - to są formy stanowcze, wyrażające wolę
- formuły nie stanowcze wyrażenia woli - udział w zgromadzeniach nawet tych nie formalnych, stowarzyszeniach, petycjach, wnioski - udział suwerena
- prezydent nadaje obywatelstwo polskie
Naród sprawuje swoją władzę w sposób permanentny, udziela mandatu. Naród jest traktowany jako podmiot zbiorowy zdolny do artykułowania swojej woli. Jako naród traktujemy obywateli. Naród jest utożsamiany z elektoratem, z wyborcami. Art. 170 K. Demokracja - władza większości z poszanowaniem praw mniejszości, równości.
- definiowana w różny sposób, najogólniej - forma państwa opierającą się na zasadzie równości i wolności członków zbiorowego podmiotu suwerenności, w którym maja oni prawnie zagwarantowany bezpośredni lub pośredni wpływ na podejmowanie decyzji państwowych, legitymują i kontrolują działalność najwyższych organów państwowych.

(…)

… w sprawowaniu władzy
podejmowanie decyzji większością głosów, ale z poszanowaniem praw mniejszości, , z poszanowaniem praw mniejszości. Art. 120 K. Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Większość zwykła, Większość bezwzględna, Większość kwalifikowana.
udział obywateli w podejmowaniu decyzji prawotwórczych, a także innych należących do władzy…
… wyboru wariantu. W tym przypadku decyduje większość zwykła (na który wariant oddano najwięcej głosów).
Referendum lokalne:
Uregulowane w art. 170 K.
Może być przeprowadzone na szczeblu każdej z jednostek administracyjnych: gminne, powiatowe, wojewódzkie
Odbywa się ono z inicjatywy organu stanowiącego lub na wniosek mieszkańców uprawnionych do głosowania w liczbie: 10% mieszkańców gminy (powiatu), 5…
… szczególnie istotne dla państwa
- przekazanie wykonywania niektórych kompetencji organów państwa
- kwestie traktatowe (art. 90 - klauzula europejska dot. Przekazania kompetencji organów państwowych organizacji międzynarodowej)
- referendum konstytucyjne (gdy zatwierdzamy konstytucje)
Referendum ogólnokrajowe
Art. 125. 1. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe. 2. Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów 3. Jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięło udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący. 4. Ważność referendum ogólnokrajowego stwierdza Sąd Najwyższy. 5. Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa ustawa.
Problem związania organów państwa wolą Narodu wyrażoną…
… jest pełnomocnictwo do zastępowania w organie przedstawicielskim, charakter tego pełnomocnictwa uzależniony jest od konstrukcji mandatu przedstawicielskiego.
Mandat przedstawicielski dzieli się na:
- mandat wolny - nie jest związany instrukcjami wyborczymi, nie mamy możliwości odwołania go przed upływem kadencji, nie odpowiada przed wyborcami
- imperatywny (związany) - funkcjonują instrukcje, którymi poseł…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

restauracja napisał(a):

2015-12-23 18:50:57

super - polecam