Zasada reprezentacji politycznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 700
Wyświetleń: 8148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada reprezentacji politycznej - strona 1 Zasada reprezentacji politycznej - strona 2 Zasada reprezentacji politycznej - strona 3

Fragment notatki:

Zasada reprezentacji politycznej:
- stosunek przedstawicielski - rodzaj stosunku konstytucyjnego
Fikcja prawna reprezentacji - uznajemy ze działania przedstawiciela są działaniami suwerena (narodu); wola reprezentantów wyrażona w organie przedstawicielskim, zostaje uznana jako wolę narodu, wyrażona na rzecz narodu fikcja prawna reprezentacji: - Łączy się ściśle z instytucją demokracji przedstawicielskiej. Istotą jej jest podejmowanie decyzji w imieniu suwerena przez specjalnie w tym celu wyłoniony w wyborach organ przedstawicielski, czyli parlament - Wybory oparte są o demokratyczne procedury, uwzględniające zasady praworządności, bezpośredniości, równości i tajności głosowania. Pozwalają na wyłonienie reprezentacji politycznej suwerena. Wola reprezentantów, wyrażona w organie przedstawicielskim, zostaje zachowana na rzecz narodu. Jest to tzw. fikcja reprezentacji. - Szczególną rolę odgrywają partie polityczne, zrzeszają obywateli. Zasada reprezentacji wiąże się z wytworzeniem woli politycznej narodu. Celem będzie zapewnienie zdolności działania narodu. Zakłada się, że w wyborach powinien zostać wyłoniony nie jakikolwiek parlament, ale parlament zdolny do działania. W czasie wyborów nawiązuje się stosunek przedstawicielski - stosunek prawny, uregulowany normami prawa konstytucyjnego w odróżnieniu od pełnomocnictwa o cywilno - prawnym charakterze. Treścią tego stosunku jest pełnomocnictwo do zastępowania do reprezentowanych w organie przedstawicielskim. Charakter tego pełnomocnictwa uzależniony jest od konstrukcji mandatu przedstawicielskiego. (wstecz) Prezydent pochodzi z wyborów powszechnych, określany jako przedstawiciel państwa. - w ramach demokracji wybieramy przedstawicieli i nawiązuje się stosunek przedstawicielski. Stosunek konstytucyjnoprawny - jeden podmiot nadrzędny i drugi podmiot podporządkowany tej kompetencji, Partie polityczne
- element społeczeństwa obywatelskiego wyrażające wolę polityczną narodu (podobnie jak związki zawodowe), uznawane są za organizacje transmitujące wolę narodu do organu władzy publicznej. Zasada reprezentacji politycznej łączy się również z wytwarzaniem woli politycznej narodu celem jest zapewnienie zdolności działania narodu w ramach parlamentu.
- wybory są sposobem nawiązania stosunku przedstawicielskiego
Instytucja czynnego prawa wyborczego
Art. 62. 1. Obywatel polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. 2. Prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania nie przysługuje osobom, które prawomocnym orzeczeniem sądowym są ubezwłasnowolnione lub pozbawione praw publicznych albo wyborczych.


(…)

wyborczy. Nasza konstytucja przyjęła mandat wolny wypływający z klasycznej formuły przedstawicielstwa. Zasada reprezentacji czyli przedstawicielstwa obejmuje wymienione wyżej referendum oraz inicjatywę ludową. Referendum zgodnie z art. 125 konstytucji może być przeprowadzane w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. Referendum ogólno krajowe zarządza: sejm bezwzględną większością głosów w obecności…
…:
- wybory  wiążą się z demokracją przedstawicielską, w czasie wyborów dochodzi do stosunku przedstawicielskiego
mandat wolny i imperatywny
Prawo wyborcze:
czynne: możliwość wybierania, art. 62.
Bierne prawo wyborcze - prawo do bycia wybieranym, prezydenta nie traktuje się jako organu przedstawicielskiego, art. 99
Zasada prawa wyborczego (przymiotniki wyborcze):
Art. 96. 2. Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Art. 97. 2. Wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
Funkcje wyborów:
- funkcja kreacyjna - polega na wyłanianiu i kształtowaniu składu personalnego organu przedstawicielskiego na czas kadencji.
- funkcja wyrażania woli wyborców - realizuje się poprzez poparcie programu politycznego
…; materialny - równa siła głosu każdego wyborcy; jeden mandat powinien przypadać na taką sama liczbę wyborów, istotną rzeczą są okręgi wyborcze o określonej wyborców (problem gerrymanderingu). Zasada ta modyfikowana jest przez tzw. klauzule zaporowe, które uzależniają przyznanie mandatów od uzyskania wyznaczonej przez prawo liczby głosów (ilościowo lub procentowo).
3. bezpośredniości - głosujemy bezpośrednio…
… (głosowania) - dotyczy tylko jednego elementu procesu wyborczego - głosowanie, jest to prawo a nie obowiązek (nie może to przyjmować agitacji wyborczej w lokalu wyborczym, ale organy wyborcze maja nam obowiązek zapewnić możliwość oddania głosu dyskretnego)
5.Z. wyborów wolnych - powiązana z wyborami proporcjonalnymi, przymus wyborczy związany jest z koniecznością przyjścia do lokalu wyborczego
6…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz