Referendum w prawie polskim-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Referendum w prawie polskim-opracowanie - strona 1 Referendum w prawie polskim-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

REFERENDUM W PRAWIE POLSKIM
Referendum jest zagwarantowane przez Konstytucję, mówi o tym art. 4 ust.2 : Naród sprawuje władzę przez swych przedstawicieli lub bezpośrednio. Uwidacznia się tu charakter demokracji przedstawicielskiej , której uosobieniem na szczeblu ogólnopaństwowym jest parlament. Procedury demokracji bezpośredniej tj referendum i inicjatywa ludowa mają charakter uzupełniający wobec działalności organów przedstawicielskich Sejmu i Senatu.
Konstytucja Polska przewiduje procedurę referendum zarówno na szczeblu ogólnokrajowym jak i lokalnym. Wyróżnia się dwie sytuacje w których może dojść do referendum:
poprzez referendum może dojść do wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej
referendum może stać się częścią procedury zmiany Konstytucji, ale dopiero po uchwaleniu przez Sejm i Senat ustawy zmieniającej Konstytucję i tylko spełnieniu 2 przesłane:.
zmiana musi dotyczyć rozdz. I,II lub XII Konstytucji.
Przeprowadzenia referendum musi zażądać prezydent, Senat lub grupa posłów ( co najmniej 1/5 ustawowego składu Sejmu). Jeśli opowie się za nią większość wyborców zmiana Konstytucji musi zostać przyjęta.
Zasady i tryb przeprowadzenia referendum określa ustawa.
Referendum ogólnokrajowe Przedmiotem ref. mogą być tylko sprawy o szczególnym znaczeniu dla Państwa. Zawsze konieczny jest bezpośredni związek z interesami Państwa jako pewnej całości.
Podmiotem prawa zarządzenia referendum jest Sejm - podejmuje uchwałę w sprawie zarządzenia referendum bezwzględna większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Może to uczynić z własnej inicjatywy bądź na wniosek określonych podmiotów (Senatu, Rady Ministrów, lub co najmniej 500 000 wyborców (inicjatywa wyborców nie może dotyczyć wydatków i dochodów oraz obronności państwa a także amnestii) Prezydent działający za zgodą Sejmu - prezydent ustala treść zarządzenia o przeprowadzeniu referendum. Senat tylko odrzuca lub zatwierdza ten projekt /poprzez głosowanie w bezwzględnej większości głosów tj co najmniej ½ ustawowej liczby posłów/. Znaczenie i tryb przeprowadzania referendum są w znacznej mierze wzorowane na procedurze wyborczej. Przeprowadza je Państwowa Komisja Wyborcza oraz wojewódzkie i obwodowe komisje ds. referendum. Po ustaleniu wyników głosowania Pań. Kom. Wyborcza ustala wynik referendum, podając go do wiadomości publicznej i przekazuje Sądowi Najwyższemu .
Procedury demokracji bezpośredniej, tj. referendum i inicjatywa ludowa, mają zaś charakter uzupełniający wobec działalności organów przedstawicielskich - Sejmu i Senatu. Tym samym szczegółowe konstytucyjne unormowania referendum należy traktować jako rozwiązania wyjątkowe wobec zwykłego, tzw. Parlamentarnego trybu podejmowania decyzji państwowych. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz