Uniwersytet w Białymstoku

note /search

Zmniejszenie populacji, teorie demogr.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Demografia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 959

Zmniejszenie populacji do 2050 - Rosja, Ukraina, Bułgaria, Gruzja, Włochy, Niemcy, Czechy, Polska - 33mln- o 14 %. Nie ma krajów europejskich gdzie będzie wzrost migracji. Główne nurty teorii demograficznych - populacjonizm - wzrost ludności jest dobry, Wzrost ludności jest źródłem potęgi (tak myśl...

Sądownictwo w Księstwie Warszawskim

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 1358
Wyświetleń: 3437

. Sądownictwo w Księstwie Warszawskim - zasady, rodzaje sądów i tok instancyjny Zasady: - gwarancja niezawisłości sądów - zniesienie sądownictwa stanowego - wprowadzenie na stanowiska sędziowskie wielu dotychczasowych adwokatów - ...

Sądy kapturowe - charakterystyka i zasady działania

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1673

Sądy kapturowe ZWZ - AK, Wojskowe Sądy Specjalne, Cywilne Sądy Specjalne. Polskie Państwo Podziemne posiadało również własny konspiracyjny wymiar sprawiedliwości - wojskowy i cywilny. Początkowo funkcjonowały - tworzone od maja 1940 r. -

Samorząd miejski w XV - XVII w - omówienie ustroju

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1449

7.Samorząd miejski w XV - XVIII w. ustrój sądów miejskich. Źródła prawa miejskiego w Polsce. Ok. XV w. miejsce wójta zajęła rada miejska. W miastach z silnym patrycjatem władza rady się utrwaliła ( Gdańsk) w innych wpływ miały cechy rzemieślnicz...

Samorząd terytorialny w II RP - wstęp

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2044

samorząd terytorialny w II RP - model konstytucyjny i rozwiązania ustrojowe. Organizację samorządu terytorialnego cechowały następujące zasady. Część z nich była wprost wyrażona w konstytucji (art. 65, 66,67) - jednostki samorządu terytorialnego pokrywały się z podziałem administracyjnym kraju, or...

Statuty Kazimierza Wielkiego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 1428
Wyświetleń: 3297

. Statuty Kazimierza Wielkiego i ich redakcje - stanowiły początek ustawodawstwa, wkraczały na grunt prawa sądowego, powstały, ponieważ w kraju istniała konieczność ujednolicenia prawa, Kazimierz Wielki chciał zlikwidować „złe...

Statuty liteweskie - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 637
Wyświetleń: 1904

. Statuty litewskie, ich geneza, redakcje, treść oraz recepcja w prawie innych krajów W XVI w wydano 3 statuty Litewskie, zapoczątkował je sejm wileński, zwracając się do Wielkiego Księcia o sporządzenie kodeksu prawa - kodeks zatwierdz...

Systemy prawa małżeńskiego na ziemiach polskich w XIX wieku

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 3101

. Systemy prawa małżeńskiego na ziemiach polskich w XIX w. - trzy systemy regulacji prawnej: laicki, mieszany ( świecko - wyznaniowy) i wyznaniowy -na zasadach laickich oparto przepisy KN i BGB, sankcjonowały koncepcje małżeństwa jako umowy cywilnej, zawarte musiało być obowiązkowo przed urzędniki...

Szkolenie prawników w trybie specjalnym w Polsce Ludowej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1393

. Szkolenie prawników w trybie specjalnym w Polsce Ludowej - za sprawą Gomulki upadla koncepcja powołania sądów ludowych, więc by podporządkować sobie sądy stworzono koncepcję nadzwyczajnego mianowania sędziów, którzy formalnie uniknęliby szyldom sędziów ludowych, chociaż formalnie by nimi byli - ...

Terytorialna administracja rządowa II RP - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 791
Wyświetleń: 2884

. Terytorialna administracja rządowa II RP. Kompetencje wojewody i starosty - 16 województw, które dzieliły się na powiaty ( 264) a te na gminy miejskie ( 611) i wiejskie ( 3195) - na czele administracji stał wojewoda, mianowany przez prezy...