Uniwersytet w Białymstoku - strona 2

note /search

Trybunał Stanu - wstęp

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 805

. Trybunał Stanu - model konstytucyjny i rozwiązania ustawowe - wybór członków i zasadę działania określa art. 64 Konstytucji marcowej - powołany został w 1921 r., składał się z

Unifikacja prawa cywilnego w Polsce po II wojnie światowej.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 1253
Wyświetleń: 3535

Unifikacja prawa cywilnego w Polsce po II wojnie światowej. II wojna światowa oczywiście przerwała proces unifikacji. Zadanie to podjęły ponownie w 1945 władze komunistyczne, działając jednak we właściwy sobie sposób. Nie reaktywowano Ko...

Ustrój Sądów powszechnych powszechnych Polsce Ludowej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1715

. Ustrój Sądów powszechnych powszechnych Polsce Ludowej ( do 1950 i po 1950). Rewizja Nadzwyczajna - przez długi czas obowiązywały przepisy o ustroju sądów powszechnych 6.2.1928, które po zmianach w 1949 ogłoszono dopiero 5.02.1964 - nowe prawo o ustroju sądów powszechnych- 20.06.1985 a) sądy pow...

Władze RP na uchodźstwie - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1288

Władze RP na uchodźstwie. Umowa paryska Wskutek napaści Niemiec (1 września 1939) i Związku Radzieckiego (17 września 1939) na Polskę, władze kraju zmuszone zostały do ewakuacji. W nocy z 17 na 18 września prezydent i wódz naczelny przekroczyli granicę rumuńską w Kutach licząc, że stamtąd przedrą s...

Zasady konstytucji kwietniowej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 896
Wyświetleń: 2324

. Zasady konstytucji kwietniowej - konstytucja kwietniowa została uchwalona w sposób nie całkiem zgodny z prawem, wykorzystując nieobecność opozycji i uchwalając ją większością przewidzianą dla zwykłej ustawy - uchwalona została 23...

Zasady Konstytucji z 22 lipca 1952 - wstęp

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2100

Zasady Konstytucji z 22 lipca 1952 - przygotowyała Komisja Konstytucyjna składająca się ze 103 członków pod przewodnictwem Biureta, projekt uchwlono jednomyślnie jako Konstytucję Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Zasady procedury cywilnej w II RP - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1288

Zasady procedury cywilnej w drugiej RP procedurę cywilną regulował Kodeks z 1930, obowiązujący od 1933, unormowano w nim postępowanie sporne, polubowne, egzekucyjne i zabezpieczające - postępowanie sporne, zasady: Dyspozycyjności - swobodne rozporządzanie przez strony swoimi roszczeniami, wyrazem...

Zasady szkolnictwa

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

. Zasady sadownictwa powszechnego w II RP - wg konstytucji marcowej, która wprowadzała zasadę trójpodziału władzy sądy były niezawisłe - sądownictwo oparto na zasadach naczelnych, które określały jego stosunek do innych organów władzy, struktu...

Prawo rzymskie, źródła zobowiązań- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Piotr Niczyporuk
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1575

Źródła zobowiązań. Pierwotnie Rzymianie wyodrębniali dwa podstawowe źródła zobowiązań: kontrakty i delikty. Kontraktami były umowy zaskarżalne wg ius civile, delikty - przestępstwa rodzące odpowiedzialność majątkową sprawcy z mocy norm prawa pry...

Prawo rzymskie, acta legitima- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 728

Pacta legitima. Były to umowy, które uzyskały ochronę procesową w oparciu o indywidualne decyzje cesarzy (okres dominatu). Formą ochrony była condictio ex lege. Znane były trzy pacta legitima: nieformalne przyrzeczenie posagu (pactum dotale) nieformalne przyrzeczenie darowizny (donatio) - na pods...